بررسی میزان آلودگی به هرپس‌ویروس اسبی نوع 4 در اسبان استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده دامپزشکی

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/ijvcs.2022.13473.0

چکیده

هرپس‌ویروس اسبی نوع 4، یکی از مهم‌ترین هرپس‌ویروس‌های اسبی با توزیع جهانی است که عمدتاً باعث بیماری تنفسی در این دام می‌گردد. در پژوهش حاضر تلاش شده است که میزان حضور این ویروس در بین جمعیت اسبان استان خوزستان تعیین گردد. از 151 رأس اسب نگه‌داری شده در تعدادی از باشگاه‌های موجود در شهرهای مختلف استان خوزستان خون‌گیری به‌عمل آمده، نمونه‌ها با استفاده از آزمایش PCR ارزیابی شدند. داده‌های جمع‌آوری گردیده با نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و با بهره بردن از آزمون مربع کای، رگرسیون لاجستیک، آزمون مان ویتنی و آزمون دقیق فیشر به‌طور توصیفی و تحلیلی بررسی شدند. 05/0= α به‌منظور قضاوت آماری مد نظر قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که میزان کلی آلودگی به هرپس‌ویروس اسبی نوع 4 در اسبان این مطالعه بدون توجه به فاکتورهای میزبانی و محیطی، 56/16 درصد بوده است. بر اساس نتایج آزمون‌های آماری انجام شده، سن، جنسیت، وضعیت آبستنی، سابقه بیماری تنفسی و سابقه جابجایی بین شهرهای استان خوزستان یا خروج از این استان تاثیر معنی‌داری بر میزان آلودگی نداشته است (05/0
P ). نتایج بررسی حاضر نشان می‌دهد که اگرچه میزان موارد مثبت به‌ثبت رسیده در این مطالعه، در مقایسه باپژوهش‌های پیشین به‌عمل آمده با بهره بردن از روش الایزا، به‌مراتب کمتر است، امّا ویروس در سطح اسبان استان حضور دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on equine herpes virus-4 infection in horses of Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Ghadrdan Mashhadi 1
  • Hadi Hadinasab 2
  • Masoud Reza Seyfi Abad Shapouri 2
  • Mahdi Pourmahdi Boroujeni 2

چکیده [English]

Equine Herpesvirus type 4 (EHV-4) is one of the most important world-wide distributions of equine herpes viruses. This virus mainly causes respiratory diseases in this animal. The present study attempted to determine the existence of this virus among the horse population of Khuzestan province. One hundred fifty-one horses kept in a number of clubs in different cities of the province were sampled and they were tested by applying PCR. The data were analyzed using SPSS version 16 to administer the Chi-square test, logistic regression, Mann-Whitney test and Fisher’s Exact test and the degree of freedom was set on α = 0.05. The results of the study showed that the overall rate of infection with EHV-4 in horses was 16/56% disregarding the host and environmental factors. The results also indicated that age, gender, pregnancy status, history of respiratory diseases, and the history of displacement between the cities of Khuzestan province and the exit from the province did not have a significant effect on the amount of infection (P>0.05). At the same time, the rate of infection of horses in Ahvaz was higher than that of other cities (Shooshtar, Shoosh, Ramhormoz and Mahshahr), but this difference turned out to be significant only in relation to Ramhormoz (lowest infection rate) (P<0.05). The results of the study showed that although the positive cases reported in this study were far lower compared to the previous studies using the ELISA method, the existence of the virus in the horses of the province remained significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equine Herpesvirus type 4
  • Horse
  • Khuzestan
  • PCR