ارزیابی رادیوگرافی تجویز متوکلوپرامید و سیزاپراید بر زمان عبور ماده حاجب از دستگاه گوارش سگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران.

10.22034/ijvcs.2022.13619.0

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی رادیوگرافی اثر داروهای متوکلوپرامید و سیزاپرید بر زمان عبور ماده حاجب از دستگاه گوارش سگ است. پژوهش روی 15قلاده سگ بومی بالغ و سالم از نظر بالینی انجام گرفت. بدین منظور سگ‌ها به 3 گروه مساوی 5 تایی تقسیم‌بندی شدند. در گروه اول (شاهد)، قبل از تجویز سولفات باریم، داروهای بیهوشی کتامین (20 میلی‌گرم/ کیلوگرم) و آسپرومازین (15/0 میلی-گرم/کیلوگرم) دریافت کرده بودند. در گروه دوم، متوکلوپرامید (5/0 میلی‌گرم/ کیلوگرم) و داروهای بی‌هوشی را دریافت کرده بودند. گروه سوم، مشابه گروه دوم بود، با این تفاوت که به جای متوکلوپرامید، سیزاپرید (5/0 میلی‌گرم/کیلوگرم) تجویز گردید. رادیوگراف‌های متعدد در زمان‌های صفر، 20، 40 و 60 دقیقه و هر یک ساعت تا رسیدن ماده حاجب به کولون دنبال شد. بررسی زمان شروع تخلیه ماده حاجب از معده نشان داد که گروه شاهد با گروه متوکلوپرامید تفاوتی نداشت (05/0<P)، ولی گروه سیزاپرید با دو گروه دیگر، اختلاف معنی‌داری داشتند (05/0>P). میانگین زمان تخلیه کامل ماده حاجب از معده برای گروه شاهد 84 دقیقه، گروه متوکلوپرامید 56 و گروه سیزاپرید 44 دقیقه بود و اختلاف معنی‌دار، بین گروه شاهد با دو گروه دیگر مشاهده گردید (05/0>P)، ولی بین گروه‌های دریافت کننده سیزاپرید و متوکلوپرامید اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (05/0<P). در قسمت نتیجه‌گیری، گروه‌های مختلف درمانی، در زمان شروع تخلیه معده از ماده حاجب، تفاوت معنی‌دار داشتند، اما بر دفع کلی ماده حاجب از دستگاه گوارش (معده و روده‌‌ها) تفاوت معنی‌داری دیده نشد. بررسی‌های بیشتر در این زمینه، با دیگر داروهای پروکینتیک پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Radiographic evaluation of metoclopramide and cisapride administrations on gastro-intestinal transit time of contrast media in dogs

نویسندگان [English]

  • Abdolvahed Moarabi
  • bahman Mosallanejad
  • Ali Reza Ghadiri
  • Nasrin Shabani

Department of Clinical Sciences, Veterinary Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz- Iran

چکیده [English]

Contrast media Radiography is an imaging method which provides high resolution images for digestive system. The aim of this survey is radiographic evaluation of metoclopramide and cisapride effects on gastrointestinal transit time of contrast media in dogs. For this purpose, the fifteen clinically healthy adult native dogs were divided into three equal groups. The control group was received ketamine and acepromazine sedation drug, before administration of contrast media (barium sulfate). The second group was metoclopramide group that was received metoclopramide and sedative drugs. The third group was similar to second group, with the difference cisapride was administrated instead of metoclopramide. Several radiographs at 0, 20, 40 and 60 minutes and each hour until arriving contrast media to colon. It was shown that start time of contrast media evacuation of stomach had not significant difference between control and metoclopramide groups, Nevertheless there was a significant difference between cisapride group with two another groups.The averages of complete evacuation time of contrast media from stomach were 84, 56 and 44 minutes for the control, metoclopramide and cisapride groups respectively. It was shown a significant difference between the control group with the other two groups, but there was not a significant difference between metoclopramide and cisapride groups . In fact, both drugs caused faster evacuation of contrast media of stomach. In conclusion, different groups had a significant difference in during contrast media evacuation of stomach, but it was not significant, for the complete evacuation of contrast media of digestive system .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiographic
  • Contrast media
  • Metoclopramide
  • Cisapride
  • Dog