جداسازی، ردیابی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله های طیور صنعتی دارای علایم تنفسی در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، آمل، ایران.

3 بخش بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، آمل، ایران.

10.22034/ijvcs.2022.13828.1014

چکیده

اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) یک باکتری بیماری‌زای مهم از نظر اقتصادی صنعت طیور در سراسر جهان است. هدف از این مطالعه جداسازی، شناسایی و تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌های ORT در گله‌های طیور تجاری با علائم تنفسی در استان مازندران، در شمال ایران بود. نمونه‌های سواب نای از 60 گله مختلف گرفته شد، پس از کشت روی محیط کشت انتخابی، کلونی‌های مشکوک تحت بررسی بیوشیمیایی و مولکولی قرار گرفتند. سپس جدایه‌های تایید شده برای سنجش مقاومت آنتی‌بیوتیکی استفاده شدند. در مجموع 13 جدایه شامل 7 جدایه از گله‌های مرغ گوشتی (19/44 درصد) و 6 جدایه از گله‌های مرغ مادر گوشتی (33/33 درصد) جداسازی شد. تمام جدایه‌های اورنیتوباکتر که در کشت مثبت بودند، با PCR نیز مثبت تشخیص داده شدند. بیشترین میزان مقاومت در بین تمام جدایه‌های ORT نسبت به آمپی‌سیلین، اریترومایسین، سفتریاکسون و پنی‌سیلین (100%) بود. اکثر جدایه‌ها نسبت به فورازولیدون حساس بودند. با توجه به نتایج، جدایه‌ها پروفایل‌های مقاومت آنتی‌بیوتیکی متفاوتی را نشان دادند و اکثر سویه‌ها حالت چند مقاومتی داشتند. این می‌تواند نشان دهنده گردش سویه‌های مختلف مقاوم به چند دارو در بین مرغداری‌های شمال ایران باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Isolation, detection, and antibiotic sensitivity determination of Ornithobacterium rhinotracheale in commercial chicken farms with respiratory signs in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Nima Asadi 1
  • Saeed Seifi 2
  • Mohammad Hasan Bozorgmehri-Fard 3
  • Rahem Khoshbakht 4
  • Nariman Sheikhi 3

1 Department of Poultry Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran.

3 Department of Poultry Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran.

چکیده [English]

Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) is an economically important bacterial pathogen of poultry worldwide. The Aim of the present study was conducted to isolation, detection and determination of antibiotic sensitivity of ORT isolates in commercial poultry flocks with respiratory signs in Mazandaran province, northern Iran. Tracheal swab samples were taken from 60 different flocks, after cultivation on a selective medium, suspected colonies were subjected to biochemical and molecular identification of ORT. Then, confirmed isolates were aimed to antibiotic resistance assay. A total of 13 isolates, including seven isolates from broiler flocks (19.44%) and six isolates from broiler breeder flocks (33.33%) were obtained. All ORT isolates that were positive by culture were also detected to be positive by the PCR. The most resistance rates among all ORT isolates were obtained for ampicillin, erythromycin, ceftriaxone, and penicillin (100%). The majority of ORT isolates were susceptible to furazolidone. According to the results, the isolates showed different antibiotic resistance profiles, and most of the strains proved multiresistant. This can indicate the circulation of various multidrug resistant strains among poultry farms in northern Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ornithobacterium rhinotracheale
  • Broiler
  • Broiler Breeder
  • Mazandaran