بررسی کریپتوسپوریدیوزیس در بره‌ها‌ی شهرستان گناباد، استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

10.22034/ijvcs.2022.13877.1019

چکیده

کریپتوسپوریدیوم تک‌یاخته‌ای روده‌ای و زئونوز است که سبب بیماری کریپتوسپوریدیوزیس در انسان و حیوان می‌شود. به منظور بررسی آلودگی بره‌های شهرستان گناباد (واقع در جنوب شرقی استان خراسان رضوی) به کریپتوسپوریدیوم، نمونه مدفوع از رکتوم تعداد 138 رأس بره 5 تا 60 روزه از تعدادی از گله‌های گوسفند در روستاهای مختلف این شهرستان جمع‌آوری گردید. نمونه های مدفوع با بی کرومات پتاسیم 5/2% مخلوط شد و با حفظ زنجیره سرد به آزمایشگاه انتقال یافت. اطلاعات مربوط به سن، جنس، نژاد، درجه حرارت رکتوم و نگه‌داری سایر حیوانات در گله در پرسش‌نامه‌های مربوطه ثبت گردید. در انتها از نمونه مدفوع گسترش تهیه گردید و به روش ذیل نلسون اصلاح‌شده رنگ‌آمیزی شد و با میکروسکوپ نوری مشاهده شد. نتایج نشان داد تعداد 19 نمونه (8/13%) از مجموع 138 نمونه، به این انگل آلوده بودند. درطی این مطالعه هیچ‌گونه ارتباط معنی‌داری بین آلودگی به کریپتوسپوریدیوم با فاکتورهای سن، جنس، قوام مدفوع، درجه حرارت بدن، نژاد بره‌ها و تراکم گله پیدا نشد(05/0< P). یافته‌های حاصل از این مطالعه نشان داد که شیوع آلودگی به کریپتوسپوریدیوم و شدت آن در بره‌های شهرستان گناباد قابل‌توجه است، بنابراین باید به انگل به عنوان یک خطر بالقوه برای اقتصاد دام‌پروری‌ها و سلامت انسان‌ها توجه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of cryptosporidiosis in lambs in Gonabad city, Khorasan Razavi province

نویسندگان [English]

  • Ehsan Poorgheisar
  • Elahe Ebrahimzadeh
  • Gholam Reza Razmi

Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Investigation of cryptosporidiosis in lambs in Gonabad city, Khorasan Razavi province
Summary
Cryptosporidium is an enteric zoonotic protozoan that causes cryptosporidiosis in humans and animals. To investigate the infection of lambs in Gonabad city (located in the southeast of Khorasan Razavi province) with Cryptosporidium, fecal samples were collected from the rectum of 138 lambs of 5 to 60 days old from some sheep herds in different villages of this city. Stool samples were mixed with potassium bichromate 2.5% and transported in a cool box to the to the laboratory. Age, sex, breed, rectal temperature, presence of other animal species and herd size were recorded. Fecal smear was prepared and stained with modified Ziehl-Neelsen method. Results showed that 19 samples out of 138 were positive (13.8%). There was no statistically significant difference between the protozoan infection with age, sex, fecal consistency, body temperature, breed and herd density (P>0.05).This study showed that the prevalence and intensity of Cryptosporidium infection in Gonabad city is significant, so this parasite should be considered a potential threat to the livestock economy and human health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryptosporidiosis
  • Cryptosporidium
  • Lamb
  • Diarrhea
  • Gonabad