مقایسه‌ی غلظت اینترلوکین4، اینترلوکین10،اینترفرون گاما و ایمنوگلوبولینE اختصاصی در نمونه‌ی بافت هموژن ریه با نمونه‌های رایج در آسم آلرژیک تجربی در موشBalb/c

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

4 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد- ایران

10.22034/ijvcs.2022.13899.1020

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی سطوح سایتوکاین‌های‌ IL-4، IL-10 و IFN- γ در نمونه‌های بافت هموژن ریه با نمونه‌های به‌دست آمده از مایع لاواژ برونکوآلوئولار و نیز مقایسه‌ی سطح IgE اختصاصی اوالبومین در بافت هموژن ریه و سرم در القای آسم آلرژیک در موش به منظور یافتن بهترین نمونه برای پژوهش‌های مشابه است. در این پژوهش 14 عدد موش‌ Balb/c ماده 6 هفته‌ای استفاده شدند. در گروه آسم، به منظور القای آسم دو تزریق داخل صفاقی با اوالبومین و ادجوانت هیدروکسیدآلومینیوم در روزهای صفر و 7 پژوهش و سپس سه بار استنشاق اوالبومین در روزهای 14تا16 پژوهش انجام شد. در روز 17 نمونه‌گیری از مایع لاواژ برونکوآلوئولار، بافت ریه و خون انجام شد. در گروه کنترل از بافر فسفات به جای اوالبومین استفاده شد. در آسیب‌شناسی، نفوذ سلول‌های آماسی به ویژه ائوزینوفیل در گروه آسم مشاهده شد. در آزمون الایزا، در گروه آسم میانگین غلظت سایتوکاین‌های IL-4و IL-10 در نمونه‌های بافت هموژن ریه به‌طور معنی‌داری بیشتر از مایع برونکوآلوئولار بود(05/0>P). میانگین میزان IgE اختصاصی اوالبومین در نمونه‌های بافت هموژن ریه و سرم در گروه آسم همبستگی معنی‌داری مشاهده شد(ضریب همبستگی942/0 و 05/0>P). در گروه کنترل، IgE اختصاصی اوالبومین در سرم بر خلاف بافت هموژن ریه ردیابی شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بافت هموژن ریه برای ردیابی سایتوکاین‌های IL-4، IL-10 و IgE اختصاصی در مطالعات مشابه بسیار ارزشمند است. پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های بیشتری برای بررسی سایر سایتوکاین‌ها و اجزای ایمنی انجام شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of IL-4, IL-10, IFN-γ and specific IgE concentration in lung homogenate specimens with other common specimens in experimental allergic asthma in Balb/c mice

نویسندگان [English]

  • Tahmineh Tajik 1
  • Mohsen Maleki 2
  • Zahra Moosavi 3
  • Alireza Haghparast 4

1 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Department of pathobiology, Faculty of veterinary medicine, Ferdowsi University of Mashhad

3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

4 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to compare levels of IL-4, IL-10 and IFN- γ in lung homogenates with their concentrations in bronchoalveolar lavage fluid, as well as levels of ovalbumin-specific IgE in lung homogenates with its concentrations in serum following induction of allergic asthma in mice to determine the best specimen in similar studies. In this investigation, 14 six-week female Balb/c mice were sensitized to Ovalbumin+ Aluminum hydroxide (on days 0 and 7) and challenged with Ovalbumin aerosols (on days 14 to 16). Specimens were obtained from bronchoalveolar lavage fluid, lung tissue and serum on day 17. Ovalbumin was replaced by phosphate buffer solution in the control group. Infiltration of inflammatory cells especially eosinophils revealed inflammation in lung. ELISA results showed that in the asthma group levels of IL-4 and IL-10 were significantly higher in lung homogenates in comparison to bronchoalveolar lavage fluid (P<0.05). In the asthma group, levels of Ovalbumin-specific IgE in lung homogenates and seum specimens correlated to a high degree (r=0.942, P<0.05). In the control group, Ovalbumin-specific IgE was undetectable in lung homogenate while it was detected in serum. Based on our findings, lung homogenate is a valuable specimen to evaluate levels of IL-4, IL-10 and ovalbumin-specific IgE in similar studies. More investigations are needed to evaluate other cytokines and immune components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Th1-Th2 balance
  • ovalbumin
  • lung homogenates
  • broncoalveolar lavage fluid
  • ovalbumin-specific IgE