تاثیر افزودن پلی‌وینیل‌الکل و پلی‌اتیلن‌گلایکول به رقیق کننده‌ی نگه‌داری اسپرم اپیدیدیمی قوچ بر فراسنجه‌های حرکتی در دمای یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 پژوهشکده فناوری جنین دام، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 پژوهشکده فناوری جنین دام، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران و پژوهشگاه ابن سینا، تهران ایران

10.22034/ijvcs.2022.13920.1022

چکیده

استفاده از اسپرم اپیدیدیمی روشی مناسب جهت حفظ ذخایر ژنتیکى حیوانات به خصوص حیوانات در معرض انقراض است. از مزایای این روش تهیه اسپرم از بقایای کشتارگاهى است. پژوهش حاضر به بررسی اثر محافظتی غلظت‌های مختلف پلی‌وینیل‌الکل (PVA) و پلی‌اتیلن‌گلایکول (PEG) بر اسپرم اپیدیدیمی گوسفند در شرایط نگه‌‌داری در حالت مایع در دمای 4 درجه سانتی‌گراد طی 24 ساعت می‌پردازد. اسپرم‌های جدا شده از دم اپیدیدیم بیضه قوچ‌های کشتار شده، در رقیق‌کننده‌های حاوی غلظت‌های0 ، 5/0، 1، 2، 5 و 10 میلی‌گرم در میلی‌لیتر پلی‌وینیل‌الکل یا پلی‌اتیلن‌ گلایکول قرار گرفتند و به مدت 24 ساعت در دمای یخچال نگه‌داری شدند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که پس از 24 ساعت، اکثر شاخص‌های حرکتی نسبت به گروه شاهد در غلظت 5/0 میلی‌گرم در میلی‌لیتر PVA به صورت معنی‌داری بالاتر بود (05/0>P). در بین غلظت‌‌هاى مختلف PVA، کم‌ترین تحرک در غلظت 10 میلی‌گرم در میلی‌لیتر مشاهده گردید. افزودن PEG به محیط رقیق‌کننده اسپرم در غلظت‌های مختلف بر اکثر شاخص‌های حرکتی اثر معنی‌داری نداشت. هر دو ترکیب در غلظت 15 میلی‌گرم در میلی‌لیتر برای اسپرم‌ها کشنده بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of supplementing poly vinyl alcohol and poly ethylene glycol to the cold storage extender of ram epididymal sperm on the sperm motility parameters

نویسندگان [English]

  • Zeinab Hadi 1
  • Ebrahim Ahmadi 2
  • Naser Shams-Esfandabadi 1
  • Najmeh Davoodian 2
  • Abolfazl Shirazi 3

1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Research Institute of Animal Embryo Technology, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

3 Reproductive Biotechnology Research Center, Avicenna Research Institute, ACECR, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the advantages of using epididymal sperm is helping to preserve the genetic resources of elite animals and endangered species after death. This study aimed to investigate the probable protective effect of polyvinyl alcohol (PVA) and polyethylene glycol (PEG) on epididymal ram sperm under liquid storage at 4 ° C for 24 hours. Sperms were collected by making an incision on the epididymis of slaughtered rams and extended in extenders supplemented with 0 (control), 0.5, 1, 2, 5 and 10 mg/ml polyvinyl alcohol or polyethylene glycol then refrigerated for 24 hours. We found that only 0.5 mg/ml of PVA group had higher motility parameters comparing to control group (P <0.05). The lowest motility in PVA groups was observed at the concentration of 10 mg/ml. Extenders supplemented with PEG in different concentrations had no significant effect on the most kinetic indices. Both compounds were lethal to sperm at 15 mg/ml.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sperm motility
  • PVA
  • PEG
  • Cold shock