ارزیابی واکسن تجربی توکسوپلاسما گوندئی در گربه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز؛ گروه میکروبیولوژی؛ شیراز؛ ایران

2 موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی؛ سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی؛ شیراز؛ ایران

10.22034/ijvcs.2022.13856.1016

چکیده

توکسوپلاسما گوندئی یک انگل داخل سلولی بیماری‌زا با طیف وسیعی از میزبان است. گربه به عنوان میزبان نهایی نقش مهمی در آلودگی اکوسیستم و سایر میزبان‌ها دارد؛ از این‌رو جلوگیری از دفع اووسیست توکسوپلاسما در گربه نقش به‌سزایی در کنترل بیماری دارد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی واکسن آزمایشی تخفیف حدت یافته تهیه شده در موسسه رازی به منظور جلوگیری از دفع اووسیست توسط گربه است. در این مطالعه ده سر گربه نر بومی به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول سوش تخفیف حدت یافته و گروه دوم به عنوان کنترل محیط کشت دریافت کردند. ایمن‌سازی طی دو مرحله، به فاصله 21 روز و به صورت تزریق زیر پوستی انجام گرفت. علایم بالینی و تغییرات رفتاری از شروع آزمایش تا یک ماه پس از تزریق دوم به صورت روزانه مشاهده و ثبت گردید. یک ماه پس از تزریق دوم تمامی گربه‌ها با سوش PRU به صورت خوراکی چالش شدند. آزمایش سرولوژیک آگلوتیناسیون و نتایج تست مولکولی به ترتیب نشان از ایجاد پاسخ ایمنی و ایمنی محافظت کننده بصورت معنی‌داری در گروه واکسینه نسبت به گروه کنترل بوده است (٠٥/٠p<). در مجموع ارزیابی سوش تخفیف حدت یافته روی گربه به عنوان یک واکسن آزمایشی نشان داد که این واکسن علاوه بر ایجاد پاسخ ایمنی و کنترل دفع اووسیست، بیماری-زایی خاصی هم در گروه واکسینه ایجاد نمی‌کند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود پژوهش های تکمیلی در زمان‌های طولانی با تعداد بیشتری گربه روی این واکسن آزمایشی انجام گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of experimental Toxoplasma gondii vaccine in cats

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Remezanpoor Ronizi 1
  • Mohammad Mehdi Namavari 2
  • Elham Moazamian 1

1 Islamic Azad University of Shiraz; Department of Microbiology; Shiraz; Iran

2 Razi Vaccine and Serum Research Institute; Agricultural Research, Education and Extension Organization; Shiraz;Iran

چکیده [English]

Toxoplasma gondii is an intracellular parasite with a wide range of host species. As the final host, the cats play an important role in the environment contamination and other hosts infection. Therefore, preventing the shedding of Toxoplasma oocysts in cats play a significant role in controlling the disease. The purpose of this study is to evaluate the live attenuated strain of toxoplasma gondii experimental vaccine that was prepared at the Razi Institute in order to prevent the shedding of oocysts by cats. In this study, ten native male cats were randomly divided into two equal groups. The first group received the attenuated strain and the second group received the culture medium as a control. Immunization conducted twice (3 week interval) by subcutaneous injection. Clinical symptoms were observed and recorded daily from the beginning of the experiment until one month after the second injection. One month after the second injection, all cats were challenged orally with the PRU strain. The agglutination serological test and the molecular test results showed a significant immune response and protective immunity in the vaccinated group compared to the control group (p<0.05). In general, the evaluation of the attenuated strain on cats as an experimental vaccine showed that this vaccine, in addition to creating an immune response and controlling oocyst shedding, did not cause any specific pathogenicity in the vaccinated group. Therefore, it is suggested to carry out additional research on this experimental vaccine in a long time with a larger number of cats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Toxoplasma gondii
  • Live attenuated vaccine
  • Immune responses
  • Cat
  • Oocyst shedding