بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی گاما-اوریزانول بر تکوین رویان گوسفند در آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده فناوری جنین دام، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران.

2 پژوهشکده فناوری جنین دام، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران

4 پژوهشکده فناوری جنین دام، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.22034/ijvcs.2023.14472.1057

چکیده

پژوهش‌های دو دهه گذشته در حوزه تولید آزمایشگاهی رویان در نشخوارکنندگان، سعی در به حداکثر رساندن تعداد رویان تکوین یافته و افزایش کیفیت بلاستوسیست‌های تولیدی دارد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آنتی‌اکسیدانی گاما-اوریزانول در محیط کشت رویان گوسفند می‌پردازد. بدین منظور تخمدان‌های گوسفند از کشتارگاه جمع‌آوری شد و سپس تخمک‌ها از فولیکول‌های 2 تا 6 میلیمتری آسپیره شده و پس از شست‌و‌شو و طی کردن مراحل بلوغ و لقاح درون آزمایشگاهی، در قطرات محیط کشت معمول و محیط غنی شده با 5 میکرومولار گاما-اوریزانول کشت داده شدند. ارزیابی تکوین رویان‌های حاصله نشان داد که نرخ تسهیم و بلاستوسیست در گروه درمان بالاتر از گروه کنترل بود (0.05P<)، اگرچه تفاوت معنی‌داری در تعداد بلاستوسیست‌های اولیه، منبسط شده، تفریخ شده وتعداد کل سلول‌های رویانی وجود نداشت. بیان ژن‌های BAX و Caspase-9 در گروه درمان نسبت به گروه کنترل کاهش (05/0P<) یافت هرچند بیان ژن‌های BCL-2، NRF2، SOD و‌ CAT در بین گروه‌ها اختلاف معنی‌داری نداشت. به طور خلاصه افزودن گاما-اوریزانول به محیط کشت در طی IVC رویان گوسفند، با افزایش فعالیت آنتی‌آپوپتوزی در بلاستوسیست‌ها، نرخ تسهیم و بلاستوسیست کل را افزایش می‌دهد و کارایی فرایند تولید آزمایشگاهی رویان گوسفند را بالا می‌برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The antioxidative effect of gamma-oryzanol on ovine embryo development in vitro

نویسندگان [English]

  • Saeed Musapoor 1
  • Najmeh Davoodian 2
  • Ali kadivar 3
  • Ebrahimٍ Ahmadi 2
  • Hassan Nazari 4

1 Research Institute of Animal Embryo Technology, Shahrekord University, Shahrekord- Iran

2 Research Institute of Animal Embryo Technology, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

4 Research Institute of Animal Embryo Technology

چکیده [English]

The researches of the past two decades in the field of laboratory embryo production in ruminants tried to maximize the number of developed embryos and increase the quality of produced blastocysts. The present study addresses the effect of gamma-oryzanol in the culture medium of ovine oocytes using embryo development evaluation. For this purpose, ovine ovaries were collected from the slaughterhouse, and then the oocytes were aspirated from 2 to 6 mm follicles subjected to washing, maturation and fertilization in vitro, then cultured in drops of medium enriched with or without 5 μM of gamma-oryzanol. Assessment of embryo development showed that the cleavage and total blastocyst rate was higher in treatment than control (P < 0.05), however, there was no difference between early, expanded, and hatched blastocysts as well as total cell number. The results showed downregulation of BAX, and Caspase-9 transcripts however no modulation was observed in the expression of BCL-2, NRF2, SOD, and CAT transcripts in treatment group compared to control. In conclusion, gamma-oryzanol improves the efficiency of ovine embryo production through an antiapoptotic pathway.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sheep
  • embryo
  • gamma-oryzanol
  • antioxidant