اثر برنامه نوری بر وزن اندام‌های بدن، سیستم ایمنی و نمره راه رفتن در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

10.22034/ijvcs.2023.13995.1025

چکیده

اثر برنامه نوری استفاده شده طی دوره پرورش بر وزن اندام‌های بدن، پاسخ‌های ایمنی، نمره راه رفتن و آزمون بی‌تحرکی القایی، طی آزمایشی با استفاده از 900 قطعه جوجه گوشتی (راس 308)، در سه سالن بررسی شد. در هر سالن 300 قطعه جوجه به‌ طور تصادفی در 30 پن تخصیص یافت. از سن 7 روزگی به بعد، برای سالن 1 برنامه 17L:7D؛ برای سالن 2 برنامه 14L:10D و برای سالن 3 برنامه 12L:12D استفاده شد. برای بررسی پاسخ ایمنی از تزریق گلبول‌های قرمز خون گوسفند (SRBC) و آزمون حساسیت بازوفیلی پوستی (CBH) استفاده شد. برای شمارش تفریقی لوکوسیت‌ها نمونه‌های خون در 40 روزگی جمع‌آوری و ارزیابی نمره راه رفتن و آزمون بی‌تحرکی القایی در 41 روزگی انجام شد. در سن 42 روزگی تعداد 30 پرنده از هر سالن انتخاب و پس از کشتار، وزن لاشه و اندام‌ها اندازه‌گیری شد. کاربرد 12 ساعت تاریکی در شبانه‌روز در مقایسه با 7 یا 10 ساعت، وزن دستگاه گوارش را کاهش و وزن بیضه‌ها را افزایش داد (05/0P<). وزن چشم با افزایش ساعات تاریکی افزایش و درصد PCV با کاربرد 10 یا 12 ساعت تاریکی کاهش یافت (001/0P<). استفاده از 10 ساعت تاریکی در شبانه روز در مقایسه با دو برنامه دیگر، سبب بهبود پاسخ‌های ایمنی، نمره راه رفتن و مدت زمان آزمون بی‌تحرکی القایی شد (05/0P<). به طور کلی، با توجه به نتایج این آزمایش، استفاده از 10 ساعت تاریکی در شبانه‌روز طی دوره پرورش جوجه‌های گوشتی قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of lighting programs on immune responses, organ weights, and gait scoring in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Akbari 1
  • hossin mehrban 2
  • Shahab Bahadoran 3
  • Seyede Mandana Hoseini 2

1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Shahrekord, Shahrekord, Iran

3 Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

Effects of lighting program during production period on organs weight, immune responses, gait scoring, and tonic immobility reaction were evaluated using 900 male day-old broiler chicks (ROSS 308) in three houses. In each house, chicks were randomly allocated to 30 pens of 10 birds each. From day 7 upto 3 days to the end of the production period, three lighting programs including 17L:7D for house 1, 14L:10D for house2, and 12L:12D for house 3 were used. For immune system evaluation SRBC injection and CBH test were used. Blood samples for CBC were collected on day 40. Gait scoring and tonic immobility test were done on day 41. On day 42, 30 birds from each house (one per pen) were selected randomly, euthanized, and carcass and organ weights were recorded. Using 12 hours of darkness, comparing with 7 or 10 hours, decreased gastrointestinal weight while increased testis weight (P<0.05). Increasing the darkness period, increased the eye weight linearly. Incorporation of 10 or 12 hours of darkness decreased PCV percent (P<0.001). Immune system responses were improved by 10 hours of darkness (P<0.05). Application of 10 hours of darkness also improved the gait scoring and tonic immobility values comparing to 2 other darkness periods (P<0.05). Overall, according to the results of this study, using 10 hours of darkness would be beneficial and advisable in broiler production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lighting program
  • immune system
  • gait scoring
  • tonic immobility