برآورد نسبت بهینه اسید آمینه آرژنین به لیزین قابل هضم برای جیره آغازین جوجه‌های گوشتی سویه آرین پرورش یافته در شرایط مرتفع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه طیور دانشگاه شهرکرد

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

3 استاد تغذیه طیور دانشگاه شهرکرد

4 استاد تغذیه طیور موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

5 دانشیار ژنتیک و اصلاح نژاد دام موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

10.22034/ijvcs.2023.14182.1037

چکیده

به‌منظور برآورد نسبت بهینه آرژنین به لیزین قابل هضم برای دوره آغازین جوجه‌های گوشتی سویه آرین، از 420 قطعه جوجه یک‌روزه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار و 6 تکرار، استفاده شد. جوجه‌ها از سن 1 تا 7 روزگی با یک جیره استاندارد تغذیه شدند. هفت جیره آزمایشی با 7 نسبت آرژنین به لیزین قابل هضم (83/0، 93/0، 03/1، 13/1، 24/1، 34/1، و 44/1) برای دوره 7 تا 14 روزگی تنظیم و جوجه‌ها تغذیه شدند. در سن 14 روزگی میزان مصرف خوراک و افزایش وزن بدن (BWG) اندازه‌گیری شده و ضریب تبدیل خوراک (FCR) محاسبه شد. نسبت بهینه آرژنین به لیزین قابل هضم برای BWG و FCR با استفاده از مدل‌های چند جمله‌ای درجه دو (QR)، خط شکسته خطی (BL) و خط شکسته درجه دو (BQ) برآورد شد. نسبت بهینه آرژنین به لیزین با استفاده از مدل‌های QR، BL و BQ برای BWG به ترتیب برابر 21/1، 08/1 و 22/1 (ضرایب تبیین به ترتیب 75/0، 70/0، و 69/0) و برای FCR به ترتیب برابر 22/1، 13/1 و 19/1 (ضرایب تبیین به ترتیب 77/0، 78/0، و 71/0) به دست آمد. با توجه به ضرایب تبیین، می‌توان گفت که در این مطالعه مدل QR، برآورد صحیح‌تری برای نسبت بهینه آرژنین به لیزین هم برای BWG و هم برای FCR ارائه کرده است. با استفاده از این مدل، نسبت بهینه به دست آمده برای BWG و FCR در شرایط مرتفع در محدوده 22/1 بوده که به میزان قابل توجهی بالاتر از نسبت ارائه شده در راهنمای پرورش سویه (08/1) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimating optimum dietary digestible arginine to lysine ratio for starter period in Arian broiler chickens at high altitude

نویسندگان [English]

  • Seyede Mandana Hoseini 1
  • Mohammad Reza Akbari 2
  • fariborz Khajali 3
  • Seyyed Abdollah Hosseini 4
  • hossin mehrban 5

1 PhD student of Poultry Nutrition, Shahrekord University

2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

3 Professor in Poultry Nutrition, Shahrekord University

4 Professor in Poultry Nutrition, Animal Science Research Institute

5 Associate professor, Animal Science Research Institute

چکیده [English]

In order to estimate the optimum dietary digestible arginine to lysine ratio for starter period at a high altitude (2100 m), 420 day-old Arian broiler chicks (210 male and 210 female) were used in a completely randomized design with seven treatments of six replicates. From 1 to 7 days of age, all chicks were fed with a standard diet. Dietary treatments with seven digestible arginine to lysine ratios (0.83, 0.93, 1.03, 1.13, 1.24, 1.34 and 1.44) were formulated and fed from 7 to 14 days of age. On day 14, feed intake and body weight gain (BWG) were recorded and feed conversion ratio (FCR) was calculated. The optimum ratio of arginine to lysine for BWG and FCR were estimated using quadratic regression (QR), linear broken line (BL), and quadratic broken line (BQ) models. The optimum ratios for BWG using QR, BL, and BQ models were estimated as 1.21, 1.08, and 1.22 (R2: 0.75, 0.70, and 0.69) respectively. Also, the optimum ratios for FCR using QR, BL, and BQ models were estimated as 1.22, 1.13, and 1.19 (R2: 0.77, 0.78, and 0.71) respectively. According to the obtained coefficients of determination (R2), it is concluded that in this study, the RQ model has more accurately estimated the arginine to lysine ratio for both BWG and FCR. Using this model, the obtained optimum ratio for both BWG and FCR in high altitudes is about 1.22 which is considerably more than the recommended ratio by the strain catalogue (1.08).

کلیدواژه‌ها [English]

  • arginine
  • Arian broilers
  • lysine
  • optimum ratio
  • statistical models