بررسی کیفیت اسپرم های منجمد شده با رقیق کننده BoviFree در مقایسه با رقیق کننده های دستی و Steridyl در گاوهای نر سیمنتال دومنظوره (فلک فی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل-ایران

2 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل-ایران

3 کارشناس مرکز اصلاح نژادی و تولید اسپرم منجمد گاو سیمنتال ایران

10.22034/ijvcs.2022.14018.1029

چکیده

هدف از این پژوهش‌ بررسی کیفیت اسپرم‌های منجمد شده با رقیق‌کننده بووی‌فری (BoviFree) در مقایسه با رقیق‌کننده‌های دستی و استریدیل (Steridyl) در گاوهای نر سیمنتال دومنظوره (فلک فی) بود. نمونه‌های منی از 12 گاو نر (سه تکرار برای هر گاو و در مجموع 36 انزال) با استفاده از مهبل مصنوعی جمع‌آوری و هر انزال به سه قسمت مساوی تقسیم شد. انجماد به روش رقیق‌سازی دو مرحله‌ای انجام شد و شاخص‌های کیفی اسپرم از قبیل زنده‌مانی، تحرک، شکل‌شناسی و یک‌پارچگی غشای اسپرم قبل و بعد از انجماد بررسی شدند. نتایج یافته‌های این پژوهش نشان داد در مایع منی رقیق ‌شده قبل از انجماد تمام شاخص‌های کیفی اسپرم در رقیق‌کننده دستی به غیر از شاخص قطره سیتوپلاسمی کمتر از سایر رقیق‌کننده‌ها بود که در مورد یک‌پارچگی غشای اسپرم این اختلاف معنی‌دار بود (002/0=p). درخصوص اسپرم‌های منجمد یخ‌گشایی‌شده، تحرک پیشرونده و سایر شاخص‌های تحرک در گروه حاوی رقیق‌کننده استریدیل به‌طور معنی‌داری بیش از دو گروه دیگر بود (05/0>p). بین گروه رقیق‌کننده دستی و بووی‌فری اختلاف معنی‌داری دیده نشد. با توجه به این‌که یافته‌های پژوهش ما نشان داد رقیق‌کننده استریدیل نسبت به رقیق‌کننده بووی‌فری و رقیق‌کننده دستی عملکرد بهتری در خصوص تحرک بعد از انجماد اسپرم دارد و همچنین در مقایسه با بووی‌فری می‌توان نتیجه‌گیری کرد که رقیق‌کننده استریدیل برای انجماد اسپرم گاوهای نر سیمنتال دومنظوره نسبت به رقیق‌کننده بووی‌فری و دستی مناسب‌تر است. علاوه ‌براین، نتایج این پژوهش مشخص کرد که رقیق‌کننده برپایه زرده تخم‌مرغ برای انجماد اسپرم گاو مناسب‌تر از رقیق‌کننده برپایه لسیتین سویا است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the quality of semen frozen with BoviFree extender in comparison with manual and Steridyl in dual-purpose Simmental bulls (Fleckvieh)

نویسندگان [English]

  • Amir Khaki 1
  • Shohreh Alian Samakkhah 2
  • Alireza Ghasemi 3

1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol-Iran

2 Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol-Iran

3 Iran Simmental Cattle Breeding Center, Amol-Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the quality of semen frozen with BoviFree diluent compared to manual and Steridyl in dual-purpose Simmental bulls. Semen samples were collected from 12 bulls (three replicates for each bull and a total of 36 ejaculations) using an artificial vagina and each ejaculation was divided into three equal parts. Freezing was done by two-step dilution method and sperm quality parameters such as viability, motility, morphology and plasma membrane integrity were investigated in fresh and frozen thawed semen. The results showed that all sperm characteristics of semen diluted with manual extender in fresh semen were lower than in other diluents, and this difference was significant in the case of the plasma membrane integrity. Regarding frozen thawed semen, progressive motility and other motility parameters in the group which was frozen with Steridyl diluent was significantly more than the other two groups. There was no significant difference between the group of manual and BoviFree extender. Considering the findings of our research Steridyl has a better performance in terms of sperm motility after freezing than BoviFree and manual, it can be concluded that the Steridyl diluent is more suitable for semen freezing of dual-purpose Simmental bulls than the Bovifree and manual diluent. In addition, the results of this research determined that the diluents based on egg yolk are more suitable for bull semen freezing than the diluents based on soy lecithin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diluent
  • freezing
  • semen quality
  • Simmental