بررسی اثرات بالینی تزریق داخل رحمی پماد پستانی حاوی سفاپیرین بنزاتین در درمان اندومتریت گاوهای شیری نژاد هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، کازرون، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون،کازرون، ایران

10.22034/ijvcs.2023.14046.1032

چکیده

اندومتریت در گاو به عنوان التهاب لایه داخلی رحم تعریف و به اندومتریت بالینی و تحت بالینی تقسیم می‌شود. به دلیل اثر اقتصادی تاخیر در درمان و کاهش عملکرد باروری، توجیه برای شناسایی این بیماری در سریع‌ترین زمان ممکن وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات بالینی تزریق داخل رحمی پماد پستانی حاوی سفاپیرین در درمان اندومتریت گاوهای شیری نژاد هلشتاین و مقایسه عملکرد آن با دو درمان رایج اندومتریت؛ یعنی پروستاگلاندین و اکسی‌تتراسایکلین (انفوزیون داخل‌رحمی) است. مطالعه حاضر در یک واحد از گاوداری‌‌‌های صنعتی و با استفاده از 150 راس گاو هلشتاین مبتلا به اندومتریت که به صورت تصادفی در سه گروه 50 راسی دریافت کننده کلوپروستنول، تتراسایکلین و پماد داخل پستانی سفاپیرین‌بنزاتین تقسیم شده بودند، انجام گرفت. در مطالعه حاضر مشخص شد داروی سفاپیرین به صورت معنی‌داری نسبت به کلوپرستنول باعث کاهش ترشحات رحمی (008/0 = P)، افزایش نرخ آبستنی (001/0 = P) و کاهش فاصله درمان تا آبستنی (008/0 = P) می‌شود. علاوه بر این سفاپیرین توانست به صورت معنی‌داری نسبت به اکسی‌تتراسایکلین باعث کاهش فاصله درمان تا آبستنی (008/0 = P) شود. درباره شاخص وضعیت بدنی و میزان تولید شیر در بین گروه‌های مختلف تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. بنابر پژوهش حاضر، ترتیب داروها در تاثیر درمانی بر اندومتریت عبارت است از: سفاپیرین، اکسی‌تتراسایکلین و کلوپرستنول. با توجه به محدود کاربرد انسانی دارو، نفوذ کم در شیر و طیف اثر مناسب علیه گرم مثبت و منفی‌ها، به نظر می‌رسد سفاپیرین داروی مناسبی برای درمان اندومتریت گاوهای شیری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the clinical effects of intrauterine injection of intramammary infusion containing Cephapirin-benzathine in the treatment of endometritis in Holstein dairy cows

نویسندگان [English]

  • Soroush Vahidmoghtada 1
  • Navid Aarabi 2
  • Abbas Rowshan-Ghasrodashti 2

1 Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Kazerun branch, Kazerun, Iran

2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Kazerun Branch, Kazerun, Iran

چکیده [English]

Endometritis in cows is defined as the inflammation of the inner lining of the uterus and is divided into clinical and cytological. Because of the economic impact of delay in the treatment and reduced reproductive performance, there is a justification for identifying this disease as soon as possible. The aim of this study is to investigate the clinical effects of an intrauterine injection of intramammary ointment containing Cefapirin-benzathine in the treatment of endometritis in Holstein dairy cows and to compare its efficacy with two common treatments of endometritis, i.e. Prostaglandin and oxytetracycline. The present study was conducted in a unit of industrial cattle farm and among 150 cows with endometritis who were randomly divided into three groups of 50 cows receiving cloprostenol, oxytetracycline, and Cefapirin benzathine. It was found that Cefapirin significantly reduced uterine secretions, increased the pregnancy rate, and reduces the treatment to pregnancy interval compared to cloprostenol. In addition, cefapirin was able to significantly reduce the treatment to pregnancy interval compared to oxytetracycline. No significant difference was observed in the body condition score and the amount of milk production among different groups. According to the present research, the order of drug’s therapeutic effect on endometritis is cefapirin, oxytetracycline, and cloprostenol. Due to its limited human use, low diffusion to milk, and appropriate spectrum of effect against gram-positive and negative bacteria, Cefapirin seems to be a suitable drug for the treatment of endometritis in dairy cows

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cephalosporins
  • Holstein
  • cefapirin
  • endometritis