بررسی طول دوره‌ی آنستروس پس از زایمان و عوامل طولانی شدن آن در گاو سیستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی ، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران

10.22034/ijvcs.2023.14403.1047

چکیده

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی طول دوره‌ی آنستروس پس از زایش در گاوهای سیستانی ایستگاه تحقیقاتی زهک و هم‌چنین بررسی دلایل طولانی شدن آنستروس پس از زایمان در این نژاد بود. داده‌های مربوط به تاریخ 1188زایش و بروز اولین فحلی پس از آن از آرشیو مزرعه استخراج گردید. میانگین فاصله زایمان تا اولین بروز فحلی به عنوان طول مدت آنستروس پس از زایمان در نرم افزار ایکسل محاسبه شد. مقایسه میانگین طول آنستروس پس از زایش در دهه‌های مختلف با استفاده از آزمون One-way ANOVA در نرم افزار SPSS انجام شد. برای تعیین عوامل طولانی شدن آنستروس پس از زایش، تمام گاوهایی که در زمان انجام مطالعه با گذشت بیش از 2 ماه از زمان زایمان بروز فحلی نداشتند(33 رأس) در دو مرحله اولتراسونوگرافی راست روده‌ای به فاصله 12 روز ارزیابی شدند. میانگین طول مدت آنستروس برای 1188 زایش 90.1±126.5 روز محاسبه شد. از گاوهای آنستروسی که معاینه اولتراسونوگرافی شدند، 75% آن‌ها فاقد جسم زرد در هر دو معاینه و مبتلا به تخمدان غیرفعال بودند و 25% در یک یا هر دو مرحله دارای جسم زرد بودند که علت آنستروس آن‌ها فحلی خاموش در نظر گرفته شد. هیچ یک از گاوهای سیستانی آنستروس مبتلا به کیست تخمدانی یا پیومتر نبودند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر دوره‌ی آنستروس پس از زایش در گاوهای سیستانی مزرعه تحقیقاتی زهک طولانی و علت عمده آن تأخیر تخمدان در بازگشت به فعالیت چرخه‌ای است، ضمن اینکه بخشی از آنستروس‌ها نیز ناشی از فحلی خاموش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the length of postpartum anestrous and the causes of it's prolongation in Sistani cattle

نویسندگان [English]

  • Farzad Sharafi 1
  • mohammadjavad behzadi shahrbabak 2
  • Morteza Keykha saber 3

1 Department of clinical science- Faculty of veterinary medicine,- University of Zabol- Zabol- Iran

2 Department of clinical science; Faculty of veterinary medicine: University of Zabol; Zabol; Iran

3 Animal Science Research Department-Sistan Agricultural Research, Education and Extension Organization-Zabol-Iran

چکیده [English]

The aim of present study was to evaluate the length of post-partum anestrus in Sistani cows of Zahak research station and also to investigate the causes of prolongation of post-partum anestrus in this breed. The data included the date of 1188 calvings and the first post-calving estrus were extracted from the farm archive. The average calving-first estrus interval was calculated in Excel and considered as the length of post-partum anestrus. Comparison of average length of post-partum anestrus in different decades was done using One-way ANOVA test in SPSS software. To determine the causes of prolongation of post-partum anestrus, all cows that did not show estrus more than 2 months after calving at the period of the study (N: 33) were evaluated in two stages of rectal ultrasound, 12 days apart. The average length of post-partum anestrus for 1188 calvings was 126.5 ± 90.1 days. Among the anestrus cows examined ultrasonographically, 75% did not have corpora lutea in both examinations and had inactive ovaries, and 25% had corpora lutea in one or both stages, and silent estrus was considered the cause of anestrus. None of the anestrous Sistani cows had ovarian cyst or pyometra. According to the results of the present study, the period of post-partum anestrus in Sistani cows of Zahak research farm is long and the main cause for this prolongation is the delay of the ovary in returning to cyclic activity, In addition, silent estrus is the cause of some cases of anestrus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sistani cattle
  • Reproductive performance
  • Anestrus
  • Ultrasonography