استرس در اسب‌های چوگان و ارتباط آن با هورمون کورتیزول و آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دامپزشک اختصاصی اسب، تهران، ایران.

10.22034/ijvcs.2023.14441.1052

چکیده

اسب‌های ورزشی باید توان حفظ آرامش خود، در موقعیت‌های چالش برانگیز و غیرقابل پیش بینی، مانند انواع تنش‌های جسمی و روانی را دارا باشند. شناخت درست رفتار اسب‌ها در تمرینات ورزشی، کمک شایانی به کنترل آن‌ها در مسابقات اصلی خواهد کرد. استرس یکی از عوامل اصلی شناختی، بر هم زننده کنترل سوارکار، بر اسب است. اندازه گیری غلظت هورمون کورتیزول در حین تمرینات ورزشی، معیار مناسبی برای ارزیابی شدت استرس، در اسب‌های ورزشی است. در نتیجه این مطالعه برای بررسی این امر طراحی و اجرا گردیده است. در این مطالعه از 10 راس اسب چوگان در شرایط قبل و بعد از مسابقه شبیه‌ سازی شده چوگان به منظور اندازه گیری غلظت هورمون کورتیزول خون استفاده شد. با استفاده از روش الایزا میزان غلظت کورتیزول سرمی سنجش شد. میانگین غلظت هورمون کورتیزول قبل از مسابقه ( 05/2 + 23/3 دسی‌لیتر/ میکروگرم) بود که در بازه طبیعی قرار داشت. اما بعد از مسابقه میانگین غلظت هورمون کورتیزول ( 31/1 + 13/8 دسی‌لیتر/ میکروگرم) با اختلاف معنی داری افزایش یافت (05/0P<). با آن‌که میزان غلظت هورمون کورتیزول در اسب‌ها افزایش یافته بود، که نشان دهنده وجود استرس در این اسب‌ها است، با این حال این اسب‌ها به دلیل آموزش مداوم تخصصی، واکنش‌های شدید رفتاری در حین مسابقه نشان نداده‌ و کاملاً آرام بوده‌اند. درنتیجه آموزش‌های تخصصی که منجر به بالا رفتن میزان تجربه اسب‌ها در شرایط محیطی خاص بشود، خواهد توانست توان اسب‌ها را برای تحمل استرس و حفظ آرامش، بالا ببرد.
واژه‌های کلیدی: اسب ، استرس، الایزا، چوگان، کورتیزول.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Stress in polo horses; its relationship with cortisol hormone and training

نویسندگان [English]

  • nasser vajdi
  • Seyyed Morteza Ha&#039;erian

Dedicated horse veterinarian, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Sport horses must be able to remain calm in challenging and unpredictable situations, such as all kinds of physical and mental stress. Knowing the normal behavior of horses in sports training will help to control them in the main competitions. Stress is one of the main cognitive factors disrupting the rider's control over the horse. Measuring the concentration of cortisol hormone during exercise can be a good measure to evaluate the intensity of stress in exercise horses. As a result, this study was designed and implemented to investigate the blood cortisol hormone concentration. In this study, 10 polo horses were used before and after the simulated polo match in order to measure the blood cortisol hormone concentration. The serum cortisol concentration was measured using the ELISA method. The average concentration of cortisol hormone before the competition was 3.23+2.05 (deciliter/microgram), which was in the normal range. But after the competition, the mean concentration of cortisol hormone 8.13+1.31 (deciliter/microgram) increased with a significant difference (P<0.05). Although the concentration of cortisol hormone in the horses has increased, which indicates the high stress of these horses, however, these horses did not show severe behavioral reactions during the competition and were completely calm due to continuous specialized training. As a result, specialized training that leads to an increase in the experience of horses in certain environmental conditions can increase the ability of horses to withstand stress and maintain peace.
Keywords: Cortisol, ELISA, Horse, Polo, Stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cortisol
  • ELISA
  • Horse
  • Polo
  • Stress