مقایسه شاخص‌های باروری میش‌های افشاری با جیره‌های مختلف فلاشینگ جو و ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد گرمسار، دانشگاه ازاد اسلامی، گرمسار، ایران.

10.22034/ijvcs.2023.14443.1053

چکیده

تعداد 90 رأس میش نژاد افشاری 2 ساله (شکم دوم) با وزن 5±50 کیلوگرم و نمره بدنی 3 در پایان تیرماه 1401 انتخاب شدند. پس از یک ماه عادت کردن به آغل، مطالعه در شروع شهریور آغاز شد. در 30 رأس میش از جیرة معمولی بدون فلاشینگ استفاده و به‌عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. در 30 رأس، علاوه بر جیرة معمول، از سه هفته قبل از قوچ‌اندازی تا یک هفته پس از آن، روزانه 450 گرم بلغور جو به‌عنوان جیرة فلاشینگ استفاده و به‌عنوان گروه تیمار جو در نظر گرفته شد. همچنین در 30 رأس، علاوه بر جیرة معمولی، از سه هفته قبل از قوچ‌اندازی تا یک هفته پس از آن، به جای بلغور جو، از روزانه 450 گرم ذرت کوبیده استفاده و به‌عنوان گروه تیمار ذرت در نظر گرفته شد. در پایان شهریور، با شروع قوچ‌اندازی، 6 رأس قوچ ( دو رأس برای هر گروه 30 رأسی میش) از نژاد افشاری در سن 5/2 تا 3 سال و نمره بدنی 25/0 ± 4 و وزن 5±90 کیلوگرم در میان میش‌ها رها شد و جفت‌گیری در تمام میش‌ها ثبت شد. تشخیص آبستنی در حدود 45 روز پس از دیدن قوچ‌اندازی در میش‌های جفت‌گیری‌کرده، با دستگاه سونوگرافی انجام شد. یافته‌ها نشان داد میزان بره زایی به ازای جفت گیری، بره زایی به ازای زایمان و نر‌زایی در گروه جو بیشتر از دیگرگروه‌ها بود (0/05 >P). از این مطالعه نتیجه‌گیری شد استفاده از جو به‌‌عنوان جیره فلاشینگ از کارایی بهتری نسبت به دیگر جیره‌ها برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparison of fertility indices of Afshar ewes with different flushing diets of barley and corn

نویسندگان [English]

  • Iman Asoudeh 1
  • Majid Mohammadsadegh 2

1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, IRAN

2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine< Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar< IRAN.

چکیده [English]

A number of 90 2-year-old Afshar ewes (second parity) with a weight of 50±5 kg and a body condition score (BCS) of 3 were selected at the end of July 1401. After one month of getting used to the sheepcotes, the study was started at the beginning of September, and 30 ewes were given a normal ration without flushing and were considered as the control group. In 30 ewes, in addition to the usual ration, from 3 weeks before ram breeding to 1 week after that, daily 450 grams of oat groats were used as flushing ration and were considered as the barley treatment group. Also, in 30 ewes, in addition to the normal diet group, from 3 weeks before ram breeding to 1 week after that, 450 grams of pounded corn was used daily instead of oatmeal, and were considered as the corn treatment group. Then, at the end of September, 6 rams (2 rams for each group) of Afshar breed (aged 2.5 to 3 years and BCS 4 ± 0.25 and weight 90 ± 5 kg) were left among the ewes. Mating in all ewes was registered and pregnancy diagnosis was done by ultrasound about 45 days after successful breeding in mated ewes. The findings showed that fecundity, prolificacy, and female sex ratio were higher in the barley group in compare to the other groups (P<0.05). It was concluded from this study that using barley as a flushing ration has better efficiency than other rations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afshar
  • ewe
  • flushing supplementary ration
  • corn
  • barley