بررسی مولکولی ژن هماگلوتنین- نورآمینیداز فرم عصبی ویروس بیماری نیوکاسل جدا شده از شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فناوری های نوین امل

2 گروه بالینی، د انشکده دامپزشکی ، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل ، آمل، ایران

3 3- کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی، گروه زیست فناوری میکروبی، دانشکده زیست فناوری، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل ، آمل، ایران

10.22034/ijvcs.2023.14449.1055

چکیده

در طی دهه های اخیر موارد زیادی از ابتلاء و جداسازی ویروس نیوکاسل از طیور صنعتی، بومی و پرندگان وحشی گزارش گردیده است. بروز بیماری با واگیری و مرگ و میر بالا حاکی از جهش های ژنتیکی ایجاد شده در ویروس می باشد، به گونه ای که در بعضی موارد شکست سد ایمنی از واکسیناسیون را می توان تصور کرد. پروتئین هماگلوتنین - نورآمینیداز نقش بسیار کلیدی در روند القاء ایمنی ایفا می نماید. همترازی توالی نوکلئوتیدی و آمینو اسیدی جدایه های مورد بررسی در این مطالعه با سویه های واکسنی، نشان از کاهش شباهت در هر دو سطح را دارد. بررسی تغییرات الگوی اپی توپی حاکی از جایگزینی در سطح آمینو اسید در موقعیت های 347 (E به Q)، 356 (R به K)، 363 (N به K)،494 (G به D) و 514 (I به V) در مقایسه با سویه های واکسنی می باشد. بنابراین این نتایج پیشنهاد می کند این موتاسیون ها می توانند، مسئول تغییرات آنتی ژنتیکی سویه های جدید ویروس باشند. تغییر در الگوی گلیکوزیلاسیون به ترتیب همراه با حذف و اضافه شدن آن در موقعیت های 538 و 144 در مقایسه با سویه های واکسنی بوده است. بنابراین، طراحی و انجام مطالعات تحقیقاتی بیشتر به منظور تعیین تأثیر این جهش ها و الگو های گلیکوزیلاسیون بر حدت و توانایی سویه های ویروسی جدید برای افزایش بیماریزایی و فرار از ایمنی حاصل سویه های واکسنی و توسعه واکسن های جدید قوی که به طور خاص این سویه ها را هدف قرار می دهند، ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Molecular investigation of hemagglutinin-neuraminidase gene form a neurotropic Newcastle disease virus isolated from northern Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Seifi 2
  • Kimia Sarraf Mamouri 3

2 Department of Clinical Science Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special of Modern Technologies, Amol, Iran

3 Master of Microbial Biotechnology, Department of Microbial Biotechnology, Faculty of Biotechnology, Amol University of Special Modern Technologies, Amol

چکیده [English]

During recent decades, there have been numerous reports of Newcastle virus infection and isolation in industrial poultry, rural, and wild birds. The presence of a highly contagious and lethal disease implies the occurrence of genetic mutations in the virus, which could potentially due to the breakdown of the immune barrier from vaccination in certain instances. The hemagglutinin-neuraminidase protein plays a crucial role in the process of immune induction. Alignment analysis revealed a reduction in similarity at both the nucleotide and amino acid levels when comparing the isolates examined in this study with the vaccine strains. Moreover, the analysis of alterations in the neutralizing epitope pattern exhibited substitutions at the amino acid level in positions 347 (E to Q), 356 (R to K), 363 (N to K), 494 (G to D), and 514 (I to V) as compared to the vaccine strains. These results, proposed that these mutations may contribute to the antigenic modifications in novel strains of the virus. The glycosylation profile modifications were found to be associated with excision and introduction at positions 538 and 144, respectively, as opposed to the vaccinal strains.Therefore, it is essential to design and carry out further research studies to determine the impact of these mutations and glycosylation patterns on the virulence and ability of new viral strains to promote pathogenicity and escape immunization derived from vaccinal strains and develop potent new vaccines that specifically target these strains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Newcastle disease virus"
  • "Vaccine strains"
  • "Hemagglutinin neuraminidase protein "
  • "Phylogenetic analysis"