ارزیابی اثر ویتامین C بر میزان عناصر مختلف بافت‌های کبد و عضله در مسمومیت با کادمیوم در بلدرچین ژاپنی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

4 دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

5 گروه تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه مرکز تحقیقات بهداشت تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

10.22034/ijvcs.2023.14083.1034

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی اثر ویتامین C بر میزان عناصر کادمیوم، کلسیم، فسفر، آهن و مس در بافت‌های کبد و عضلات بلدرچین ژاپنی در مسمومیت با کادمیوم انجام گرفته است. تعداد 60 قطعه بلدرچین یک‌روزه با میانگین وزن 6/0±8 گرم در 4 گروه مختلف (دارای 3 تکرار و در هر تکرار 5 پرنده) تقسیم شدند. گروه‌های آزمایشی به ترتیب شامل: 1- شاهد (جیره پایه بدون افزودنی)، 2- جیره پایه+ppm 40 کادمیوم کلراید در آب آشامیدنی، 3- جیره پایه+ppm 500 ویتامین c خوراکی، 4- جیره پایه+ppm 500 ویتامین C خوراکی+ ppm 40 کادمیوم کلراید در آب آشامیدنی بودند. در روز 35 پرورش تعداد سه پرنده به ازای هر تکرار انتخاب شد و نمونه‌هایی از بافت‌های کبد و مخلوط عضلات سینه و ران برای بررسی میزان عناصر کادمیوم، کلسیم، فسفر، آهن و مس گرفته شدند و بعد از انجام مراحل مختلف هضم، با دستگاه ICP-OES میزان عناصر مختلف آنالیز شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که اضافه کردن کادمیوم به آب آشامیدنی منجر به بالا رفتن غلظت کادمیوم در بافت‌ها گردید و غلظت آهن و سایر عناصر در بافت‌ها کم شد (05/0P<). نتایج، همچنین نشان داد که اضافه کردن ویتامین c با کاهش غلظت کادمیوم در بافت‌ها منجر به افزایش غلظت عناصر بافتی گردید (05/0P<). به‌صورت کلی نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز ویتامین C می‌تواند باعث کاهش اثرات مسمومیت با کادمیوم در بافت‌های عضله و کبد در بلدرچین ژاپنی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effects of Vit C on different essential elements in Cadmium toxicity in Japanese quails.

نویسندگان [English]

  • Seyyed Sattar Tohidifar 1
  • Hossein Hassanpour 2
  • Shahab Bahadoran 3
  • abdonaser Mohebi 4
  • Elaheh Askari 5

2 Department of Basic sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, iran

3 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord, Iran

4 Shahrekord University

5 Department of Nutrition, School of Health and Nutrition Nutritional Health Research Center Lorestan University of Medical Sciences, Khorram abad, Iran

چکیده [English]

This study was conducted to determine the effects of Vit C on Ca, P, Fe and Cu in cadmium toxicity in Japanese quail. A total of 60 1-d-old Japanese quail were randomly distributed among 4 dietary treatments with 3 replicate pens per treatment. In group1, chickens were fed on basal diet without added Cd (control group). In group 2, chickens were fed on basal diet with 40 ppm Cd in drinking water. In group3, quails were fed on basal diet + 500 ppm of Vit C; and in group 4 treatment, quails were fed on basal diet + 500 ppm Vit C and 40 ppm Cd in drinking water. Cd was added as cadmium chloride. On day 35, three quails per replicate pen were killed for collection of liver and breast and tight muscle samples. Samples were analyzed by ICP-MS. The results of our study showed that Cd toxicity led to an increase of liver and muscle Cd concentration and decreased levels of Fe, Ca, P and Cu in the body tissues. The results also showed that supplementation of vit C decreased Cd content in the liver and muscles of japanese quails. The present study revealed several correlations between essential and toxic elements, illustrating the importance of the balance between oxidant elements and antioxidants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • Japanese quails
  • Liver and Muscles
  • Vitamin C