مطالعه یافته‌های اکوکاردیوگرافی، رادیوگرافی و خونی سگ‌های مبتلا به آب آوردگی آبشامه‌ی قلب اورمیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی دانشکده تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم آزمایشگاهی و درمانگاهی دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 دکترای حرفه ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/ijvcs.2023.14405.1048

چکیده

هدف از انجام این مطالعه شناسایی و مقایسه یافته‌های اکوکاردیوگرافی، رادیوگرافی و خونی سگ‌های مبتلا به آب آوردگی آبشامه‌ی قلب اورمیک بود. مطالعه روی 6 قلاده سگ نژاد تریر صورت گرفت. سگ‌ها پس از بررسی به صورت مساوی به دو گروه بیمار (مبتلا به آب آوردگی آبشامه‌ی قلب اورمیک) و شاهد (فاقد هر گونه اختلال قلبی) تقسیم شدند. برای انجام ارزیابی شاخص‌های اکوکاردیوگرافی، رادیوگرافی، بیوشیمایی کلیه و خونی تمامی سگ‌ها ثبت شد. نتایج رادیوگرافی نشان از آن داشت که سایه قلب تمامی سگ‌های بیمار، گرد و بزرگ است. بین شاخص‌های اکوکاردیوگرافی اندازه‌گیری شده در دو شاخص‌‌ کسر جهشی و حداکثر میزان مایع آبشامه بین گروه بیمار و شاهد تفاوت آماری معنی‌داری وجود دارد (به ترتیب 05/0=P و 001/0=P). میانگین هماتوکریت، غلظت هموگلوبین و میانگین حجم سلولی در گروه بیمار به صورت معنی‌داری از گروه شاهد کمتر بود (به ترتیب 04/0=P، 01/0=P و 01/0=P). همچنین میانگین اوره و نیتروژن اوره‌ی خون در گروه بیمار به صورت‌معنی‌داری بیش از گروه شاهد بود (02/0=P). افزون بر آن، یافته‌ها آشکار ساخت که بین میزان تجمع مایع در آبشامه‌ی قلب با اوره و نیتروژن اوره خون هم‌بستگی آماری مثبت و معنی‌داری وجود دارد (04/0=P). بنابراین، از نتایج حاصل از این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که اولاً: اکوکاردیوگرافی ابزاری مناسب برای تشخیص بیماری آب آوردگی آبشامه‌ی قلب است و ثانیاً: بین شدت تغییرات غیرطبیعی قلبی و کلیوی در سگ‌های مبتلا به آب آوردگی آبشامه‌ی پریکارد، همبستگی معنی‌دار و بالائی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Echocardiography, Radiography and Blood Findings of Dogs with Uremic Pericardial Effusion

نویسندگان [English]

  • Boshra Boshra 1
  • Mohammad Nasrollahzade Masouleh 1
  • Sajad Mami 2
  • Hamid Taghipour 3

1 Department of Clinical Science, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of laboratory and clinical Science faculty of veterinary Medicine, Ilam University, Ilam, Iran.

3 Department of Clinical Science, Faculty of Specialized Veterinary Sciences, Tehran, University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and compare echocardiographic, radiographic and blood findings of dogs with uremic pericardial effusion. The study was conducted on 6 terrier dog. After examination, the dogs were equally divided into two groups: patient (uremic pericardial effusion) and control (without any cardiac disorders). All dogs were recorded to evaluate echocardiography, radiography, kidney biochemistry and blood factors. The results of radiography showed that the shadow of the heart of all patient dogs is round and large. There is a statistically significant difference between the echocardiographic factors measured in the two factors of ejection fraction and the pericardial fluid between groups (Respectively P=0.05 and 0.001). The average hematocrit, hemoglobin concentration and MCV in the patient group were significantly lower than the control group (Respectively P=0.04, 0.01 and 0.01). Also, the Mean of Urea and BUN in the patient group was significantly higher than the control group (P=0.02). In addition, the findings revealed that there is a positive and significant statistical correlation between the amount of fluid accumulation in the pericardium and Urea and BUN (P=0.04). Therefore, it can be concluded from the results of this study that, firstly, echocardiography is a suitable tool for diagnosing pericardial effusion disease, and secondly, in the severe state of changes in renal enzymes, the amount of fluid accumulation in the pleural membrane is higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pericardial Effusion
  • Echocardiography
  • Renal Failure
  • Anemia
  • Dog

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402