بررسی اثرات نانوزئولیت در روش تزریق داخل تخم‌مرغی بر سمیت رویان و ناهنجاری‌های مادرزادی جوجه مرغ: نگرشی به آسیب‌شناسی بافتی و ایمونوهیستوشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکتری، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد. ایران

2 استادیار، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز. ایران

10.22034/ijvcs.2024.14429.1050

چکیده

زئولیت‌ها ساختار‌های کریستالی آلومینوسیلیکات هستند که ساختار متخلخل داشته و قادر به جذب و آزادسازی مواد هستند. در دامپزشکی از زئولیت‌ها به عنوان افزودنی غذای حیوانات، تصفیه آمونیاک استخر ماهی، کنترل بو و رطوبت حیوانات خانگی، جذب مایکوتوکسین‌ها و کاهش پاتوژن‌های روده استفاده می‌گردد. این تحقیق به منظور بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک احتمالی زئولیت‌ها در کبد و کلیه جوجه مرغ طراحی شده است. 80 عدد تخم مرغ نطفه دار از مرغ نژاد رأس ۳۰۸ تهیه و به طور تصادفی به ۴ گروه ۲۰ تایی (یک گروه کنترل و سه گروه آزمایش) تقسیم شدند. در گروه کنترل به میزان ۳/۰ میلی لیتر سرم فیزیولوژی تزریق و در گروه‌های آزمایش به ترتیب ۳/۰ میلی لیتر از محلول نانوزئولیت (۵، ۱۰ و ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر) به کیسه هوایی تخم مرغ تزریق شد. سپس تخم مرغ‌ها در دستگاه هچری قرار داده شدتد و در پایان روز ۲۰ انکوباسیون، از جنین‌ها نمونه کبد و کلیه گرفته شد. نتایج هیستوپاتولوژیک کلیه، گروه دریافت‌کننده نانوذره زئولیت با دوز ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم از نظر علایم پاتولوژیک با بقیه گروه ها اختلاف معنی‌دار داشت (05/0>P). نشان داده شد که غلظت‌های مختلف نانوذرات زئولیت بر روی بافت کبد جنین اثر گذاشته و تغییرات پاتولوژیک بافت کبد با افزایش دوز بیشتر شد (05/0>P). در بررسی ایمنوهیستوشیمی میان گروه‌های تیمار با نانوذرات زئولیت و گروه کنترل اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد (05/0<P). نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده بیش از حد از نانوذرات زئولیت در صنایع مختلف ممکن است در طولانی مدت اثرات زیان‌باری را بر جانداران داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of the effects of nanozeolite in the in ovo injection method on the toxicity of the embryo and congenital abnormalities in chicks: A perspective on Histopathology and immunohistochemistry

نویسندگان [English]

  • mohammad rasoul amini 1
  • marzieh hejazi 2

1 1- Department of Avian Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Shahre kord, Shahre kord, Iran

2 Assistant Professor, Basic Science Department, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Zeolites are crystal structures that have a porous structure and are able to absorb and release substances. In veterinary medicine, zeolites are used as animal feed additives, fishpond ammonia purification, pet odor and moisture control, absorption of mycotoxins and reduction of intestinal pathogens. This research was designed to investigate possible histopathological lesions in the liver and kidney of chickens. 80 fertilized eggs were prepared from Ras 308 chickens and randomly divided into 4 groups of 20 (one control group and three experimental groups). In the control group, 0.3 ml of physiological serum was injected, and in the experimental groups, 0.3 ml of nanozeolite solution (5, 10 and 100 mg/liter) was injected into the air sac of the egg. Then eggs were placed in the hatchery machine and at the end of the 20th day of incubation, liver and kidney samples were taken from the embryos. The histopathological results of the kidney, the group receiving zeolite nanoparticles with a dose of 100 mg/kg had a significant difference with the rest of the groups in terms of pathological symptoms (P<0.05). It was shown that different concentrations of zeolite nanoparticles had an effect on fetal liver tissue and the pathological changes of liver tissue increased with increasing dose (P<0.05). In the immunohistochemistry analysis, no significant difference was observed between the treatment groups with zeolite nanoparticles and the control group (P>0.05). The results of this study showed that excessive use of zeolite nanoparticles in various industries may have long-term harmful effects on living organisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanozeolite
  • chick embryo
  • teratogenic
  • histopathology
  • immunohistochemistry