ارزیابی فراوانی جراحات بافت شاخی در چند گله گاو شیری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/ijvcs.2023.14477.1058

چکیده

لنگش با علل عفونی و غیرعفونی انگشتی در گاوهای شیری رخ می‌دهد. به شکل اولیه زخم کف سم، خون‌ریزی و جراحات خط سفید مسئول اصلی ایجاد لنگش در گاوهای شیری هستند. پژوهش حاضر به منظور ایجاد تخمینی اولیه از رخداد جراحات بافت شاخی انگشتان گاو شیری درایران صورت گرفته است. پژوهش در چهار گاوداری شیری که از پنج سال قبل برنامه‌ی مراقبت از سم (سم‌چینی، نمره‌دهی حرکتی، حمام سم، مراقبت از بستر، مراقبت از استرس گرمایی، کنترل حشرات و شاخص‌‌های کنترل اسیدوز و تغذیه) را اجرا می‌کردند، انجام شد. کلیه اطلاعات مربوط به عملیات انجام شده در سال‌های 1391 تا 1392 ثبت و استخراج گردید. کلیه گزارش‌ها به شکل توصیفی با ارایه میانگین و انحراف معیار تنظیم شده‌است و در صورت نیاز با استفاده از آزمون مربع کای مقایسه آماری صورت گرفته و مقادیر 05/0P< به عنوان معنی‌دار در نظر گرفته شده‌است. در مجموع اطلاعات حاصل از 20222 راس گاو مولد در مدت پژوهش بررسی شد. در بیشتر گاوداری‌های پژوهش شده جراحات خط سفید در سال 1392 (703 بیمار معادل 19/7% از گاوها) بیشتر از سال 1391(391 بیمار معادل 4% از گاوها) و زخم‌های کف سم (941 بیمار معادل 63/9% در سال 1392 و 816 بیمار معادل 35/8% در سال 1391) بود. در هرصورت زخم‌های پنجه نیز الگوی یکسانی دنبال نمی‌کنند. نتایج پژوهش حاضر نشان از بیشتر بودن بروز زخم‌های کف سم و همچنین جراحات خط سفید در پاییز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Claw Horn Lesions frequency in some dairy herds of Iran.

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Mohamadnia
  • Mohammad Azizzade 1
  • pooriya Nadi 2

1 Department of clinical sciences, faculty of veterinary medicine, Ferdowsi university, Mashhad

2 DVM graduated from Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

Infectious and non-infectious claw lesions cause lameness in dairy cows. The primary and main causes of lameness in dairy cows are sole ulcer, hemorrhage and white line disease. The present study was conducted to provide an initial estimation of the occurrence of claw horn lesions in Iranian dairy cows. The study was carried out in four dairy farms with hoof care program (hoof trimming, locomotion scoring, footbath, bedding management, heat stress management, insect control, acidosis control indices, and nutrition) for the past five years. All the relevant data from hoof examinations and trimming between 2012 and 2013 were recorded and extracted. Reports were presented descriptively with mean and standard deviation, and if necessary, statistical comparison was performed using the chi-square test, considering values of P<0.05 as statistically significant. Overall, data from 20,222 cows were examined. White line disease in 2013 (703 cases, equivalent to 7.19% of cows) were higher than 2012 (391 cases, equivalent to 4% of cows), as well as sole ulcer (941 cases, equivalent to 9.63% in 2013 and 816 cases, equivalent to 8.35% in 2012). However, a consistent pattern was not observed regarding toe ulcer. The results of the present study indicate a higher occurrence of sole ulcer and white line disease in autumn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cow
  • lameness
  • claw horn lesions
  • Iran