میزان آلودگی مرغداری‌های صنعتی شمال‌غرب ایران به سالمونلا گالیناروم و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی برخی ژن‌های حدت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استاد تمام، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 استاد تمام، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.22034/ijvcs.2024.14571.1068

چکیده

بیماری گالیناروم با عامل سالمونلا گالیناروم از جمله بیماری‌های چالش برانگیز در صنعت طیور است. در این مطالعه میزان آلودگی گله‌های مرغ صنعتی شمال‌غرب ایران به سالمونلا گالیناروم، مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی برخی ژن‌های حدت (msgA, spiA, pagC) تحت بررسی و ارزیابی قرار گرفت. کلیه نمونه برداری‌ها در گله ها با علایم بالینی مشکوک به سالمونلوزیس از کلینیک‌های استان آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل و زنجان با روش‌های کشت میکروبی، آنالیز شیمایی، PCR و سرولوژیکی تحت بررسی و تایید جداسازی قرار گرفت. بعد از تایید تشخیص درگیری با سالمونلا گالیناروم به روش دیسک‌گذاری مقاومت آنتی‌بیوتکی ارزیابی گشته و فرآوانی ژن‌های حدت در هر جدایه بررسی گردید. از 25 جدایه سالمونلا گالیناروم در این مطالعه بیشترین مقاومت میکروبی مربوط به تتراسایکلین(76%)، اکسی‌تتراسایکلین(72%) و بیشترین حساسیت مربوط به آمیکاسین (80%) و فوزبک (72%) گزارش گردید. به میزان 100% از جدایه‌ها حداقل به 6 نوع آنتی بیوتیک مقاومت داشته‌اند. در بررسی جدایه‌ها 8% واجد ژن msgA، 28% واجد ژن spiA و 8% واجد ژن pagC بودند که از این جدایه‌ها، دو جدایه واجد هر سه ژن حدت بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The degree of Salmonella gallinarum contamination in industrial poultry farms in the northwest of Iran and the pattern of antibiotic resistance and the frequency of some virulence genes

نویسندگان [English]

  • Masood Khakzadihe 1
  • Abdolkarim Zamani Moghadam 2
  • Mohammadreza Mahzounieh 3

1 Department of clinical sciences, Faculty of veterinary, Shahrekord university, Shahrekord, iran

2 Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

3 Professor, Department of pathobiology Faculty of Veterinary, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

Gallinarum disease caused by Salmonella gallinarum is one of the most challenging diseases in the poultry industry. In this study, the level of Salmonella gallinarum contamination of industrial chicken flocks in northwestern Iran, antibiotic resistance and frequency of some virulence genes (msgA, spiA, pagC) were investigated and evaluated. All the samples taken from the herds with suspected clinical symptoms of salmonellosis from the clinics of East Azarbaijan, West Azarbaijan, Ardabil and Zanjan provinces were examined and confirmed by microbial culture, chemical analysis, PCR and serological methods. After confirming the diagnosis of involvement with Salmonella gallinarum, antibiotic resistance was evaluated by disking method and the abundance of virulence genes in each isolate was checked. Of the 25 isolates of Salmonella gallinarum in this study, the highest microbial resistance was reported to tetracycline (76%), oxytetracycline (72%) and the highest sensitivity to amikacin (80%) and Fozbek (72%). 100% of the isolates were resistant to at least 6 types of antibiotics. In the study of the isolates, 8% had the msgA gene, 28% had the spiA gene, and 8% had the pagC gene, of which two isolates had all three virulence genes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella gallinarum
  • virulence gene
  • northwestern Iran
  • antibiotic resistance
  • industrial chicken

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402