ارتباط بین برخی از عوامل خطر مؤثر بر بروز بیماری پاروویروس سگ سانان در سگ‌ها: مطالعه مورد-شاهدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، واحد بابل ، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل- ایران.

4 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل- ایران.

10.22034/ijvcs.2024.14676.1079

چکیده

پاروویروس سگ (Canine parvovirus (CPV)) ، یکی از مسری‌ترین عوامل ویروسی است که باعث ایجاد انتریت حاد در سنین پایین با مرگ و میر بالا می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی عوامل خطر مرتبط با بروز بیماری پاروویروس در سگ‌ها به روش مورد-شاهدی همسان‌سازی شده انجام شد. جمعیت هدف، سگ‌های زیر یک سال مراجعه کننده به کلینیک‌های دامپزشکی واقع در استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی و خراسان رضوی بودند. گروه مورد (100 قلاده سگ) دارای علایم بالینی بیماری پاروویروس و نتیجه آزمون PCR مثبت بودند، گروه شاهد (100قلاده سگ) فاقد علایم بالینی، سالم و نتیجه آزمون PCR منفی بودند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره با استفاده از نرم افزارStata ورژن 14 انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که نژاد‌های بزرگ شانس بیشتری برای بروزCPV نسبت به نژادهای کوچک دارند (56/2 =OR، 004/0 =P). عدم واکسیناسیون به عنوان یک فاکتور خطر در بروز CPV با نسبت شانس برابر (63/2 =OR، 002/0 =P) است. سگ‌های با مصرف غذا‌های خانگی شانس بروز بیماری کمتری داشتند (26/0 =OR، 01/0 =P) و بیماری در سگ‌های پناهگاه نسبت به سگ‌های خانگی، به‌طور چشم‌‌‌گیری بیشتر بود (89/9 =OR، 0001/0 =P). سگ‌هایی که با دیگر سگ‌ها در تماس بودند نیز نسبت به سگ‌هایی که فاقد تماس بودند، شانس بیشتری برای بروز CPV داشتند (01/3 =OR، 001/0 =P). بنابر‌این، آگاهی صاحبان در خصوص واکسیناسیون سگ‌ها در زمان و مراقبت‌های پیشگیرانه در مورد ارتباط سگ‌ها، امری ضروری در جهت پیشگیری از CPV است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relationship between some risk factors affecting the occurrence of canine parvovirus disease in dogs: a case-control study

نویسندگان [English]

  • Hossein Foadaddini 1
  • Fatemeh zahra Gharib 2
  • Mojtaba Khosravi 3
  • shohreh Alian Samakkhah 4

1 Graduated from Doctored of veterinary medicine, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

2  Department of Clinical Sciences, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol- Iran.

4 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol- Iran.

چکیده [English]

Canine parvovirus (CPV) is one of the most contagious viral agent's causing acute enteritis in young canines with high mortality rate. This study was conducted to investigate the risk factors associated with the occurrence of CPV in dogs using a matched case-control method. The target population was dogs under one year of age referred to veterinary clinics located in South, North, and Razavi Khorasan provinces. The case group (100 dogs) had clinical symptoms of CPV disease and positive PCR test, the control group (100 dogs) had no clinical symptoms, were healthy and the PCR test was negative. Statistical analysis was performed using a multivariable logistic regression model using SPSS software. Based on the obtained results, it was determined that large breeds have a higher chance of CPV than small breeds (OR = 2.56, P = 0.004). Lack of vaccination is a risk factor in the occurrence of CPV with an equal odds ratio (OR = 2.63, P = 0.002). Dogs with homemade food had a lower chance of disease (OR = 0.26, P = 0.01), and the disease was significantly higher in shelter dogs than in domestic dogs (OR = 9.89, P = 0.0001). Dogs that were in contact with other dogs also had a higher chance of developing CPV than dogs that had no contact (OR = 3.01, P = 0.001). Therefore, the awareness of the owners regarding the vaccination of dogs at the appropriate time and preventive care regarding the interactions of dogs is essential to prevent CPV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canine parvovirus
  • Risk factor
  • Dog
  • PCR
  • Vaccination

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402