همکاران دفتر نشریه

مدیر مسئول

ناصر شمس اسفندآبادی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

مامایی و بیماری های تولیدمثل دام

  • shams-n@sku.ac.ir

سردبیر

حمدالله مشتاقی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

بهداشت مواد غذایی

  • hmoshtaghi@yahoo.com

مدیر داخلی

حسن نظری
دانشگاه شهرکرد

فناوری های تولیدمثل در دامپزشکی

  • hnazari@sku.ac.ir

کارشناس نشریه

سعید کیانپور
دانشگاه شهرکرد

.

  • k@gmail.com
سعید کیانپور
دانشگاه شهرکرد

Kianpour

  • kianpoursaeed@gmail.com