تأثیر بیومین‎ایمبو و بیومین پی‎ای‎پی بر عملکرد رشد، پراکسیداسیون‎لیپیدی و نیتریک‎اکساید در سرم بلدرچین ژاپنی

نویسندگان

چکیده

امروزه با توجه به باقیمانده آنتی‎بیوتیکها در تولیدات گوشتی و افزایش مقاومت باکتریایی محدودیت‎هایی در استفاده از آن‎ها وجود دارد. به همین دلیل پروبیوتیک‎ها با منشا باکتریایی یا قارچی و ترکیبات فیتوژنیک به عنوان جایگزین‎های محرک رشد آنتی‎بیوتیکی استفاده می‎شوند. این مطالعه به منظور تاثیر افزودن سینبیوتیک بیومین ایمبو و ترکیب فیتوژنیک بیومین پی‎ای‎پی بر میزان نیتریک اکساید و پراکسیداسیون لیپیدی سرم و همچنین تاثیر در عملکرد رشد در بلدرچین ژاپنی انجام گردید. بیومین ایمبو شامل انتروکوکوس فاسیوم (یک پروبیوتیک)،‏ فروکتو- الیگوساکارید (یک پریبیوتیک) و ذرات تحریک کننده‎ی سیستم ایمنی است. بیومین پی‎ای‎پی شامل ترکیبات فیتوژنیک (کارواکرول،‏ آنتول،‏ لیمونن) است،‏ بخش پربیوتیکی از ترکیبات فروکتوالیگوساکارید است. در این آزمایش 180 جوجه بلدرچین ژاپنی به 3 گروه در 4 تکرار تقسیم شدند. گروههای 2 و 3 و تکرارهای آنها به ترتیب kg gr/1 بیومین ایمبو و kg gr/1 بیومین پی‎ای‎پی در جیره غذایی دریافت کردند. اندازه گیری میانگین وزن،‏ مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی به صورت هفتگی انجام می‎شد. به جیره گروه 1 و تکرارهای آنها به عنوان گروه کنترل بیومین اضافه نشد. نمونه‎گیری خون جهت اندازه‎گیری میزان پراکسیداسیون لیپیدی و نیتریک‎اکساید در روز 35 و انتهای دوره پرورش انجام شد. اندازه‎گیری میزان پراکسیداسیون لیپیدی سرم با استفاده از روش تی‎بارس و اندازه‎گیری میزان نیتریک اکساید سرم با استفاده از روش گریس انجام شد. نتایج حاکی از تاثیر بیومین ایمبو بر بهبود ضریب تبدیل غذایی و تاثیر بیومین ایمبو و بیومین پی‎ای‎پی بر کاهش استرس اکسیداتیو است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Biomin on growth performance ,lipid peroxidation and serum nitric oxide level in Japanese quail (Coturnix japonica)

نویسندگان [English]

  • Sakine Saeidi Aboueshaghi
  • Abdol Karim Zamani Moghaddam
  • Hossein Hassanpour
  • fariborz khajeali

چکیده [English]

Today, due to residual antibiotics in meat production and increased bacterial resistance, there are restrictions on its use. That's why probiotics are bacterial or fungal origin Phytogenic compounds as alternatives to antibiotic growth promoters used. This study evaluates the effect of adding synbiotic Biomin IMBO and phytogenic Biomin P.E.P composition on serum lipid peroxidation and nitric oxide impact on growth performance of Japanese quails were performed. Bomin IMBO including Enterococcus fasium (a probiotic), fructo- Oligosaccharides (a prebiotics) and particles stimulate the immune system. Biomin P.E.P includes phytogenic compounds (carvacrol, anethole, limonene), which is part of prebiotic compounds fructooligisaccharides. In this experiment, 180 Japanese quail chicks were divided into 3 groups of 4 replicates. Groups 2 and 3, respectively 1gr/kg Biomin IMBO and 1gr/kg Biomin P.E.P dietary received. The mean weight, feed intake and feed conversion was done on a weekly basis.. Blood samples to measure plasma levels of nitric oxide and lipid peroxidation were measured on day 35 and the end of the growing period. Measurement of serum lipid peroxidation using T-BARS and measurement of serum levels of nitric oxide were measured using the Griess method. The results show the effectiveness of the improved feed conversion Biomin IMBO and Biomin IMBO and Biomin P.E.P impact on reducing oxidative stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NO-Lipid peroxidation-Biomin IMBO-Japanese quail-growth performance-Biomin P.E.P-