بررسی میزان حضور پادتن علیه کلامیدیا آبورتوس در تعدادی از گاوهای سقط کرده برخی از گاوداری های اطراف تهران- ایران

نویسندگان

چکیده

مشکلات ناباروری ناشی از آلودگی کلامیدیایی در سراسر جهان گزارش شده است و کلامیدوفیلا آبورتوس به عنوان یکی از دلایل مهم سقط جنین،‏ همچنان از دشواری‌های مطرح در صنعت دامپروری محسوب می‌شود،‏ لیکن اطلاعات بسیار کم و ناقصی در خصوص میزان آلودگی گله‌های ایران به این عامل سقط جنین وجود دارد. در این مطالعه از 184 رأس گاو با سابقه سقط در 3 گاوداری صنعتی اطراف تهران،‏ نمونه سرم تهیه شد و تمامی نمونه‌ها با استفاده از کیت الایزا ساخت شرکت IDEEX مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان حضور پادتن کلامیدوفیلا آبورتوس در سرم آن‌ها اندازه گیری شد. رابطه آماری میان وقوع عفونت با سن و دفعات سقط دام‌ها،‏ با آزمون مربع کای و نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تعداد 89 رأس (4‎/48 درصد) از گاو‌های مورد بررسی در این مطالعه پادتن کلامیدوفیلا آبورتوس داشتند. در بین دام‌های سرم مثبت،‏ تعداد 20 رأس بیشتر از یک مرتبه سقط داشتند. در بین دام‌های سرم منفی نیز 18 رأس بیشتر از یک مرتبه سقط داشتند و 38 رأس از دام‌ها حداقل داری 2 مرتبه سقط بودند. آنالیز‌ها حاکی از نبود تفاوت معنی‌دار بین دفعات سقط و سن دام‌ها با مثبت شدن نمونه سرم آن‌ها بود. با توجه به آلودگی هر سه گاوداری مورد بررسی در این پژوهش،‏ ضروری است توجه بیشتری به کلامیدوفیلا آبورتوس در کنار سایر اجرام دخیل در سقط معطوف شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anti Chlamydia abortus antibodies in aborted cattle in some farms around Tehran, Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Esmaeili
  • Mahmoud Bolourchi
  • Samira Kalbasi
  • Mona Hamedi

چکیده [English]

Infertility due to Chlamydial infection has been reported worldwide and Chlamydophila abortus as one of the main causes of abortion, is still a major problem of the livestock industry. However there is inadequate information about Chlamydial infection rates of cattle in Iran. In this study blood samples were taken from 184 cattle belong to 3 industrial farms around Tehran. All samples were analyzed using an ELISA kit manufactured by IDEEX company, then the presence of antibodies against Chlamydophila abortus in serum were measured. The relationship between the occurrence of infection, age and number of abortion were analyzed statistically by chi-square test using SPSS. Eighty-nine (48.4%) of cattle had antibodies against Chlamydophila abortus. From seropositive and seronegative animals, 20 and 18 of them had more than one abortion respectively. At least 38 animals had two abortions. There was no significant difference between the number of abortion and age in seropositive animals. According to the contamination of all the three farms in this study, it is necessary to pay more attention to the C. abortus along with other infectious causes of abortion in cattle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abortion-Chlamydophila abortus-Cattle-Infertility-