استاندارد کردن روش الیزای نقطه‌ای برای تشخیص بروسلوز گوسفند و مقایسه آن با روش‌های سرولوژیک

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق با استفاده از آنتی‌ژن بروسلا،‏ تهیه شده در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی حصارک کرج،‏ آنتی‌بادی ضد ایمونوگلوبولین گوسفند کونژوگه با پراکسیداز و 4- کلرونفتول به عنوان ماده رنگ‌زا و هیدروژن پراکسید به عنوان سوبسترا،‏ روش الیزای نقطه‌ای برای تشخیص بروسلوز گوسفند به گونه‌ای استاندارد گردید که با رقت مناسب با مجموع سرم‌های منفی،‏ آزمایش منفی گردد و با مجموع سرم‌های مثبت،‏ آزمایش مثبت گردد. سپس بر روی صد نمونه سرم مثبت و ده نمونه سرم منفی گوسفند آزمایش‌های معمول شامل رزبنگال،‏ رایت،‏ 2- مرکاپتو اتانول و الیزای نقطه‌ای استاندارد شده انجام گرفت که از نمونه‌های مثبت،‏ به ترتیب 100 درصد،‏ 91 درصد،‏ 93 درصد و 100 درصد با آزمایش‌های فوق مثبت تشخیص داده شدند و همه نمونه‌های منفی در هر چهار آزمایش منفی تشخیص داده شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که آزمایش الیزای نقطه‌ای با آزمایش‌های رزبنگال،‏ رایت و 2- مرکاپتواتانول به ترتیب 100 درصد،‏ 92 درصد و 94 درصد هم‌خوانی داشته (001‎/0 >p)‎ و با حساسیتی بیش‌تر از آن‌ها می‌تواند به عنوان یک روش تشخیصی به نسبت سریع،‏ قابل اطمینان،‏ آسان و قابل انجام در مزرعه برای تعداد زیادی نمونه به کار رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standardization of Dot-ELISA for diagnosis of brucellosis in sheep and comparison of it with other conventional serological tests

نویسندگان [English]

  • Maryam Abbasvali
  • Seyed Mohammad Hossein Hosseini
  • Roya Firouzi

چکیده [English]

In this study, using Brucella antigen, prepared by Vaccine and Serum Research Institute (karaj, Iran), anti-sheep IgG antibody conjugated with peroxidase and 4- chloronaphtol as a coloring agent and hydrogen peroxideas substrate, the Dot-ELISA test for the diagnosis of ovine brucellosis was standardized in such a way that with appropriate dilution of serum, pooled negative sera gave negative and pooled positive sera gave positive reaction. Then, on 100 positive and 10 negative sheep serum samples various conventional serological tests such as Rose Bengal Plate Test (RBPT), Standard Tube Agglutination Test (STAT), 2-Mercaptoethanol test (2ME) and standardized Dot-ELISA test, were applied. Out of positive sheep serum samples, 100, 91, 93 and 100 percentage were found to be positive with RBPT, STAT, 2ME, and standardized Dot-ELISA test, respectively. All the negative samples were detected negative in all four tests. The resultsshowed that standardized Dot-ELISA test has 100%, 92% and 94% agreement rate with RBPT, STAT and 2ME tests, respectively (p< 0.001) and with more sensitivity is also rapid, simple and reliable to be used as a field test for the serodiagnosis of suspected ovine samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brucellosis-Dot-ELISA-Sheep-Standardization-