بررسی تغییرات جمعیت فولیکولی و غلظت هورمون های پروژسترون و استرادیول در سیکل فحلی میش های نژاد نایینی

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی تغییرات فولیکولی و هورمونی در طول سیکل فحلی میش‌های نژاد نایینی در فصل تولید مثلی انجام شد. برای این منظور 8 راس میش نایینی از یک گله خالص در پاییز سال 1392 انتخاب شدند. چرخه فحلی تمام میش‌ها با استفاده از اسفنج حاوی پروژسترون در یک دوره 12 روزه همزمان سازی شد. برای مشاهده نشانه‌های فحلی میش ها از 4 راس قوچ نایینی مجهز به پیش بند استفاده شد. سپس بلافاصله ی یک روز بعد از تشخیص فحلی تا 16 روز پس از آن،‏ وضعیت تغییرات فولیکولی‌های تخمدانی با روش سونوگرافی بررسی شد. همزمان با این دوره 16 روزه،‏ نمونه گیری خون،‏ به منظور تعیین غلظت پروژسترون و استرادیول سرم انجام شد. نتایج این بررسی ها نشان داد که 6 راس میش دارای تخمک ریزی منفرد و 2 راس دارای تخمک ریزی دوتایی بودند. در این مطالعه تخمدان راست در مقایسه با تخمدان چپ از فعالیت بیشتری برخوردار بود. حداقل تعداد فولیکول‌های کوچک و متوسط در اوایل و اواخر سیکل و حداکثر تعداد فولیکول‌های بزرگ در اواخر سیکل مشاهده گردید (05‎/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of follicular and progesterone and oestradiol changes concentrations during the estrus cycle of Naeini`s ewes

نویسندگان [English]

  • Javad Habibizad
  • Hamid Kohram
  • Ahmad riasi

چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the follicular and hormonal changes of Naeini ewes during the estrous cycle in breeding season. For this purpose, eight Naeini ewes were selected from a purebred herd in the fall of 1392. The estrous cycle of all ewes was synchronized with insertion of intravaginal progesterone sponge during a 12 days period. The ewes were checked for estrus signs using 4 intact rams fitted with aprons. Then the ovarian follicles changes were evaluated by ultrasound method during a 16 days period after estrus detection. At the same time, blood samples were collected to determine concentration of serum progesterone and oestradiol. Results showed that six ewes had single ovulation and two ewes had double ovulation. In present study, the right ovary was more active than the left ovary. The small and medium follicles were minimum during the early and late of estrus cycle, while the large follicles were maximum at the end of this cycle (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Estrouse cycle-Corpus luteum-Estradiol-Follicle-Progesterone-Naeini ewes-