اثر عصاره زنجبیل بر هورمون‌های جنسی موش صحرایی ماده در معرض تنش اکسیداتیو

نویسندگان

چکیده

• هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات عصاره زنجبیل بر هورمون‌های جنسی موش صحرایی ماده که در معرض تنش اکسیداتیو قرار گرفتند،‏ بود. تعداد 20 سر موش صحرایی ماده تازه از شیر گرفته شده به 4 گروه تقسیم شدند. تیمار یک(شاهد) روغن زیتون به شکل گاواژ با دوز 1‎/0 میلی‌لیتر به مدت 30 روز،‏ تیمار دوم روغن‌ زیتون و Tert-Butyl hydroperoxide (TBH)‎ با دوز 1‎/0 میلی‌مول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن،‏ دو روز یک‌بار در‌میان و به شکل تزریق داخل صفاقی،‏ گروه سوم به شکل گاواژ محلول عصاره زنجبیل در روغن زیتون (با دوز500‌ میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) به مدت پنج روز در هفته و گروه چهارم TBH را به صورت تزریق داخل صفاقی و محلول عصاره زنجبیل با روغن زیتون دریافت کردند. با اتمام دوره آزمایش،‏ هورمون‌های جنسی استرادیول،‏ پروژسترون،‏ LH و FSH در پلاسما اندازه‌گیری شد. اثرات متقابل بین عصاره زنجبیل و تزریق TBH در هورمونهای بررسی شده معنی‌دار نبود (1‎/0 P >). تزریق TBH به موش‌ها موجب کاهش غلظت هورمون لوتئینه کننده (LH)‎ و استرادیول گردید (05‎/0 > P)‎. غلظت هورمون‌های LH و هورمون تحریک کننده فولیکول (FSH)‎ موش‌هایی که عصاره زنجبیل دریافت کردند تمایل به افزایش نشان داد (1‎/0 P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Influence of Ginger extract on female rat’s sexual hormones in induced oxidative stress states

نویسندگان [English]

  • Shohre Tarverdi-Sarabi
  • Parvin Shawrang
  • Mohammad Chamani

چکیده [English]

The objective of this study was to investigate the effects of ginger extract on sex hormones of female rats, which exposed to induced oxidative stress. Twenty female rats after weaning were into 4 groups: The first group (control) was gavaged 0.1 ml olive oil for 30 days. The second group was gavaged 0.1 ml olive oil and was injected Tert-Butyl hydroperoxide (TBH; 0.1 mmole per kg of body weight). The TBH was injected into peritoneum every other day. The third group was gavaged with ginger extract dissolved in 0.1 ml olive oil (500 milligram per kilogram body weight) for five days per week, and the forth group was injected with TBH in peritoneum and gavaged with ginger extract dissolved in 0.1 ml olive oil (500 milligram per kilogram body weight) for five days per week. At the end of the experiment, some sex hormones were measured in plasma. Interactions between ginger extract and TBH injection were not significant for measured sex hormones (P > 0.10). Injection of TBH to rats decreased LH and estradiol concentrations (p < 0.05). The concentrations of LH and FSH tended to be greater in rats received ginger extract. In conclusion, result of this study show that administration of ginger extract increased the concentration of some sexual hormones and these responses may positively affect reproductive performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ginger extract-oxidative stress-rat-Tert-Butyl hydroperoxide-sexual hormones-