بررسی تأثیر میواینوزیتول- سدیم سیترات و سرم بر قابلیت تکاملی جنین‌های گاوی شبیه‌سازی‌شده عاری از زوناپلوسیدا

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بهبود شرایط کشت جنین‌های شبیه‌سازی‌شده با استفاده از روش دستی (Hand-made cloning)‎ با به‌کارگیری ترکیباتی نظیر میواینوزیتول و سرم در گاو بود. به همین منظور پس از بالغ کردن تخمک‌های گاوی در شرایط آزمایشگاه و حذف زوناپلوسیدا،‏ تخمک‌ها با جداکردن بیرون‌زدگی دوک تقسیم با استفاده از یک پیپت پاستور بسیار نازک هسته‌زدایی شدند. پس از اتصال سلول فیبروبلاست بالغ به‌عنوان سلول دهنده به تخمک فاقد هسته و متعاقب آن فیوژن و فعال‌سازی جنین‌های بازساختاری شده،‏ این جنین‌ها به روش کشت در گوده (WOW)‎ در شش گروه مختلف شامل IVCSOF،‏ IVCSOF-CSS،‏ IVCSOF-ci،‏ IVCSOF-ciCSS،‏ IVCSOFci و IVCSOFci-CSS کشت داده شدند. در این گروه‌ها محیط کشت جنین‌ها تا روز سوم محیط پایه IVCSOF با یا بدون میواینوزیتول-سیترات سدیم بود که از روز سوم سرم تیمار شده با چارکول (CSS)‎ و یا میواینوزیتول-سیترات سدیم دریافت می‌کردند. در نهایت نیز میزان تکوین ثبت و مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که باوجود عدم تأثیر میواینوزیتول بر میزان قابلیت تکاملی جنین‌های حاصل،‏ این ترکیب می‌تواند سرعت تکامل جنین را به‌طور معنی‌داری تسریع کند (05‎/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of Myoinositol-Sodium citrate and serum on developmental competency of zona-free bovine cloned embryos

نویسندگان [English]

  • Hassan Nazari
  • Abolfazl Shirazi
  • Naser Shams-Esfandabadi
  • Ali kadivar
  • Mohammad-Mehdi Naderi
  • Ebrahim Ahmadi

چکیده [English]

The aim of this study was to improve culture conditions of bovine embryos produced by the Hand-made cloning (HMC) method with the use of serum and myoinositol. For this purpose, after oocyte in vitro maturation followed by elimination of the zona pellucida, bovine oocytes were enucleated by separation of the metaphase spindle protrusion using a very thin pulled Pasteur pipette. After attachment of adult fibroblasts as donor cell into the enucleated oocyte and subsequent fusion and activation, reconstructed embryos were cultured by Well of the Well (WOW) method in six groups, including IVCSOF, IVCSOF-CSS, IVCSOF-ci, IVCSOF-ciCSS, IVCSOFci and IVCSOFci-CSS. In these groups, the embryos were cultured in IVCSOF with or without myoinositol-sodium citrate media until the third and then CSS and/or myoinositol-sodium citrate was added. Finally, development rate was recorded and analyzed statistically. Our result showed that despite the ineffectiveness of myoinositol on embryonic development capabilities, the embryos cultured in the presence of this combination and serum significantly reached earlier to blastocyst stage (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture medium-Bovine-Hand-made cloning-Serum-Myoinositol-