اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلول‌های سرتولی گوسفند

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی بیان ژنی آنزیم‌های نیتریک اکساید سنتتاز ساختمانی و القائی (eNOS, iNOS)‎ و اندازه‌گیری متابولیت نیتریک اکساید در سلول های سرتولی گوسفند تحت تاثیر استرس حرارتی به انجام رسید. بیضه‌های مربوط به 10 بره‌ی نر از کشتارگاه تهیه شد و پس از انتقال بیضه‌ها به آزمایشگاه،‏ فرآیند جداسازی سلول‌های سرتولی به انجام رسید. استرس حرارتی در 3 گروه اعمال شد که شامل گروه شاهد (دمای C?32)،‏ گروه استرس خفیف حرارتی (C?39) و گروه استرس شدید حرارتی (C?42) بودند. میزان نیتریت (متابولیت نیتریک اکساید) در گروه C?42 به طور معنی دار بالاتر از گروه شاهد و گروه استرس خفیف حرارتی (C?39) بود (05‎/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of heat stress on nitric oxide production and gene expression of two nitric oxide synthase enzymes in the ovine sertoli cells

نویسندگان [English]

  • Ali Kadivar
  • Hossein Hassanpour
  • Pejman Mirshokraei
  • Forutan Salehinejad
  • Azita Afzali
  • Hassan Nazari

چکیده [English]

The aim of the present study was to evaluate gene expression of constitutive and inductive nitric oxide synthase enzymes (cNOS, iNOS) and measurement of nitric oxide metabolite in ovine sertoli cells under heat stress. Testes of ten male lambs were provided from abattoir and then transported to the lab for separating of sertoli cells. Heat stress was challenged in three groups which consist of control (temperature of 32?C) group, mild heat stress (temperature of 39?C) and severe heat stress (temperature of 42?C). The amount of nitrite (nitric oxide metabolite) was significantly higher in 42 ?C-group than control (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat stress-Nitric oxide-Nitric oxide synthase-Sertoli cell-