بررسى اثر تزریق مکمل ویتامین اى و سلنیوم بر عیار پادتن‌های حاصل از واکسن بروسلا ملی‌تنسیس سویه Rev1

نویسندگان

چکیده

بروسلوز یکی از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است که همواره‌ از دو بعد اقتصادی‌ و بهداشتی‌ مورد توجه‌ قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر،‏ مشخص کردن تفاوت تولید پادتن گوسفندان،‏ متعاقب دریافت واکسن Rev1 در ابتدای تاریخ مصرف و انتهای تاریخ مصرف بود و در صورت وجود تفاوت،‏ اثر تزریق مکمل ویتامین E و سلنیوم بر میزان پادتن‌های تولیدی سنجیده شود. گوسفندان به 3 گروه تقسیم شدند،‏ به گروه اول واکسن Rev1 تازه تولید شده تزریق گردید،‏ گروه دوم واکسن Rev1 که در آخرین روز‌های تاریخ مصرف بود و در گروه سوم،‏ واکسن Rev1 که در آخرین روزهای تاریخ مصرف خود بود،‏ همراه با مکمل ویتامین E و سلنیوم تجویز شد. از هر 3 گروه در روزهای صفر ،‏ 14 ،‏ 21 و 60 پس از تزریق واکسن،‏ خون‌گیری و از آزمون رایت،‏ برای سنجش عیار پادتن‌ها در سرم استفاده شد. هیچ‌کدام از دام‌ها در روز صفر خون‌گیری،‏ عیاری از پادتن علیه بروسلا نداشتند. در هر سه گروه روند افزایشی در میزان کلی پادتن‌های تولیدی تا روز 60 مشاهده شد. علی‌رغم بالاتر بودن عیار پادتن در دام‌هایی که مکمل دریافت کرده بودند تفاوت آماری معنی‌داری بین گروه‌های مختلف مشاهده نگردید. نتایج نشان داد که استفاده تک دز از ویتامین E و سلنیوم هم‌زمان با تزریق واکسن نتوانسته منجر به افزایش معنی‌دار عیار پادتن در گوسفندان گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An evaluation of the effects of selenium and vitamin E supplementation on antibody titer of the Brucella melitensis strain Rev1

نویسندگان [English]

  • Hossein Esmaeili
  • morteza zendedel
  • elham shahvarani
  • Karim Amiri

چکیده [English]

Brucellosis is one of the zoonotic diseases which have been considered always from economy and health point of view. The present study was done to determine that, is there any differences between the antibody of those vaccines which are injected in the early of their production to livestock, and those which are injected at the end of their production? If existing any difference, dose it has observable significant effect in the rate of produced antibodies of vaccines injected into animals by injecting a dosage of Selenium and E vitamin supplement? Animals were divided into three groups. To first group, only fresh Rev l was injected and to second group, Rev l in the final days of the shelf life was injected and to third group, Rev l in the final days of the shelf life alone with vitamin E and selenium supplementation was injected. All three groups were blood sampled on days 0, 14, 21 and 60 after vaccination. Wright technique was used to measure antibody titer in serum. None of the groups in zero day samples,had no agility of antibodies against Brucella. In all 3 groups, the overall increase in antibody production was observed to days 60. Despite higher antibody titer in animals that received supplementation; there was no statistically significant difference in different Groups. single dose of vitamin E and selenium, simultaneously with injecting vaccines, it couldn't result in significant increase in antibody mass in sheep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brucellosis-Rev-? vaccine-Vitamin E- Selenium.-Humoral immunity-