تیمار اسپرم با ترکیبات موثر بر کروماتین در روند تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم در گوسفند

نویسندگان

چکیده

با توجه به میزان پایین اتساع و تراکم‌زدایی کروماتین اسپرم گوسفند در فرآیند تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم به داخل تخمک (ICSI)‎ و متعاقباً کاهش شکل‌گیری پیش‌هسته‌ی (پرونوکلئوس) نر و لقاح طبیعی،‏ در مطالعه‌ی حاضر تاثیر برخی تیمارهای موثر بر روند تراکم‌زدایی اسپرم قبل از تزریق،‏ در شکل‌گیری پیش‌هسته‌‌ی نر و همچنین میزان فعال‎سازی تخمک در طی روند ICSI مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه گروه‌های آزمایشی متشکل از: 1) تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (گروه کنترل) 2) تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم تیمار شده با گلوتاتیون و هپارین (گروه GSH+Hep)‎،‏ 3) تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم تیمار شده با گلوتاتیون و هپارین به همراه تزریق داخل سیتوپلاسمی گلوتاتیون (گروه GSH+Hep+inj.GSH)‎،‏ 4) تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم تیمار شده با گلوتاتیون و هپارین به همراه تزریق داخل سیتوپلاسمی عصاره‎ی اسپرم (SE)‎،‏ بودند. به‌دنبال ICSI تخمک‎ها توسط یونومایسین و 6-دی متیل آمینو پورین (Io+6-DMAP)‎ فعال شده و پس از 16 ساعت به ‎منظور بررسی‎ شکل‎گیری پیش‎هسته‎ی نر مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بیانگر بالاتر بودن میزان شکل‎گیری پیش‎هسته‎ی نر در گروه ‎GSH+Hep+inj.GSH در قیاس با سایر گروه‌ها بود (001‎/0>P)‎. از حیث میزان فعال‌سازی تخمک نیز،‏ گروه GSH+Hep نسبت به سایر گروه‌ها بیشترین درصد تخمک‌های فعال شده را به خود اختصاص داد (05‎/0>P)‎. در مجموع تیمار اسپرم با GSH+Hep به همراه تزریق GSH تاثیر به‎سزایی در شکل‎‎‎‎‎‎‎گیری پیش‎‎‎‎‌هسته‌ی نر در گونه‌ی گوسفند داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

sperm treatment with effective compounds on sperm chromatin in intracytoplasmic sperm injection (ICSI) procedure

نویسندگان [English]

  • arefeh golestanfar
  • Abolfazl shirazi (Corresponding author)
  • naser Shams Esfandabadi
  • Ebrahim ahmadi

چکیده [English]

Considering the low percentages of sperm chromatin decondensation and male pronuclear formation following intracytoplasmic sperm injection (ICSI) in ovine species which decrease the chance of normal fertilization, the current study was designed to assess the effects of some methods of sperm pretreatment on male pronuclear (MPN) formation and oocyte activation in ovine ICSI procedure.
The experimental groups of this study were comprised of: I) ICSI of untreated sperm (control), II) ICSI of pretreated sperm with GSH+Hep (GSH+Hep), III) ICSI of pretreated sperm with GSH+Hep coinjected with GSH (GSH+Hep+inj.GSH), and IV) ICSI of pretreated sperm with GSH+Hep coinjected with sperm extract (GSH+Hep+inj.SE). The injected oocytes were activated with Io+6-DAMP and were examined for prenuclear formation after 16h. The MPN formation in GSH+Hep+inj.GSH was higher (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • glutathione.-oocyte activation-Key words: sperm decondensation-ICSI-