بررسی اثر آرامبخشی عصاره گل میخک و تنباکو بر برخی آنزیم‌های سرمی و فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون کپور معمولی

عنوان مقاله [English]

Evaluation of clove and Tobacco extract sedation on some of serum enzymes and biochemical parameters in common carp

نویسندگان [English]

  • behnaz shahryari zadeh
  • rahim peyghan
  • seyedeh misagh jalali
  • seyed reza fatemi tabatabaei

کلیدواژه‌ها [English]

  • common carp.-Clove extract-Sedation effect-Tobacco extract-