بررسی اثرات بی‌هوشی و آرام بخشی گیاهان میخک (Syzygium aromaticum) ، اسطوخدوس (lavandula officinalis) و سنبل الطیب ( Valeriana officinalis) در ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)

نویسندگان

چکیده

مواد شیمیایی مختلفی به عنوان داروی بی‌هوشی در مزارع پرورش ماهی و مراکز تحقیقاتی آبزیان استفاده شده است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات بی‌هوشی و آرام‌بخشی گیاهان سنبل الطیب( Valeriana officinalis)، میخک (Syzygium aromaticum) و اسطوخدوس (lavandula officinalis) بر روی ماهی اسکار (Astronatus ocellatus) به روش غوطه وری بود.بدین منظور ?? قطعه ماهی اسکار با اندازه حدود ?/?±? سانتی‌متر انتخاب و به ? گروه تقسیم شدند. برای بی‌هوشی ماهیان از میخک با غلظت g/l?/?، اسطوخدوس با غلظت ml/l ?/? و سنبل الطیب با غلظتml/l ?/? استفاده گردید.شروع بی‌هوشی ؛ مدت زمان بی‌هوشی و برگشت از بی‌هوشی برای هر گروه ثبت گردید. عصاره گیاه سنبل الطیب در ماهی اسکار موجب بی‌هوشی نشد و تنها کمی موجب آرام بخشی گردید. اسطوخدوس و گل میخک موجب بی‌هوشی شدند که زمان‌های بی‌هوشی در ماهیان غوطه ور شده در گل میخک کمتر از اسطوخدوس بود ولی تنها در طول اثر بی‌هوشی اختلاف معنی‌دار دیده شد ??/?P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation sedation and anesthesia effects of Dianthus (Syzygium aromaticum), Lavender (lavandula officinalis) and Valerian (Valeriana officinalis) plants on Astronatus ocellatus fish

نویسندگان [English]

  • Abbas Raeisi
  • Farshid Davoodi
  • Soroush Afshar
  • Shayan Taheri
  • elham yousefian
  • siavash sharifi

چکیده [English]

Various chemical substances are used as anesthetic agents in fish farms and research centers. The aim of this study was evaluation of sedation and anesthesia effects of Dianthus (Syzygium aromaticum), Valerian (Valeriana officinalis) and Lavender (lavandula officinalis) plants on Astronatus ocellatus fish by immersion technique. For this purpose, ?? fish with an average size of ?±?.? centimeters were selected and divided in three groups. Dianthus at a ?.? g/l, Valerian at a ?.? ml/l and Lavender at a ?.? ml/l concentration were used. Anesthesia onset, duration and recovery time were recorded separately for each group. Valerian extract was not anesthetized fish and only occasioned their sedation. Dianthus and lavender caused anesthesia that anesthesia times in dianthus was shorter than lavender. But only anesthesia duration time with lavander in comparison with dianthus was significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lavender-Fish-Dianthus-Valerian-Anesthesia-