ارزیابی رادیوگرافی و هیستولوژی روند ترمیم شکستگی استخوان اولنای کبوتر: تثبیت داخلی با استفاده از پر به عنوان یک گرافت خودی

عنوان مقاله [English]

Radiographic and histological evaluation of ulnar fracture healing in pigeon: Internal fixation with feather as an auto-graft

نویسندگان [English]

  • Moosa Javdani
  • Rasool Rahimi Joneqani
  • Iraj Karimi
  • Amin Bigham Sadegh
  • Farzaneh Hosseini

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fracture healing-Pigeon-Ulna-Feather-Pin-