بررسی آلودگی‌های سالمونلائی غیرتیفوئیدی در برخی گله‌های گوشتی استان‌های مازندران و گیلان، 1394-1389

نویسندگان

چکیده

سالمونلاهای غیرتیفوئیدی از مهم‌ترین عوامل بیماری‌زای با منشاء غذایی در جهان با بیش از 2500 سروتیپ هستند. این پژوهش به منظور بررسی آلودگی سالمونلایی تعدادی از گله‌های گوشتی در دو استان شمالی مازندران و گیلان که از مراکز مهم پرورش طیور کشور به حساب می‌آیند، صورت گرفت. در پژوهش صورت‌گرفته از 126 سالن گوشتی با سنین مختلف، 13310 نمونه مدفوع اخذ شد که بعد از تجمیع به 1331 نمونه تقلیل یافت و طی کشت باکتریایی به روش استاندارد، 35 جدایه سالمونلا از آن‌ها جدا گردید؛ سپس با کمک آنتی‌سرم‌های پلی‌والان O گروه‌های سرمی A تا E سالمونلاها، گروه سرمی جدایه ها تعیین شد. میزان شیوع سالمونلا بر اساس 126 سالن، 26% بود. از این 35 جدایه، 17 جدایه (% 57/48) گروه Dو18 جدایه (% 43/51) گروه C شناسایی شدند. میزان مقاومت به ترکیبات ضد میکروبی در 35 جدایه سالمونلا مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع 32 الگوی مقاومت پیدا شد. بیشترین میزان مقاومت مربوط به آنتی بیوتیک‌های اریترومایسین، ونکومایسین، کلیندامایسین، پنی‌سیلین، داکسی‌سایکلین، کلیستین، اکسی‌تتراسایکلین، کربنی‌سیلین، فورازولیدون و تتراسایکلین بود. جدایه‌های سالمونلا نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های سفتریاکسون، دانوفلوکساسین، لووفلوکساسین، ایمیپنم، افلوکساسین، سفازولین و آموکسی‌سیلین حساسیت 100 درصدی نشان دادند. الگوی مقاومت چندگانه در بین جدایه‌های سالمونلا %100 بود و به عبارت دیگر %100 سالمونلاها حداقل در برابر سه ترکیب ضد میکروبی مقاوم بودند. افزایش سویه‌های سالمونلا با مقاومت چندگانة بسیار بالا حاصل مصرف وسیع ترکیبات ضد میکروبی در دامپزشکی بویژه صنعت طیور کشور است که از جنبه بهداشت عمومی و انتقال سویه‌های مقاوم به انسان از طریق زنجیره غذایی اهمیت ویژه‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Non-typhoid Salmonella Infections among some Broiler Flocks of Mazandaran and Gilan Provinces, 2010-2015

نویسندگان [English]

 • Seyed Mostafa Peighambari
 • Rima Morshed
 • Bahram Shojadoost
 • Hossein Nikpiran
 • Hadi Haghbinn Nazarpak
 • Mansoor Khakpour
 • Zeinab Faghih Nasiri
 • Milad Fallahdoust
 • Hooman kachabi
 • Ramouna Voshtani
 • Hadi Rohollahzade
 • Azam Yazdani

چکیده [English]

Non-typhoid Salmonella spp. are recognized as one of the major food-borne pathogens with more than 2500 serotypes worldwide. This survey was done to determine Salmonella infection among broiler flocks in Mazandaran and Gilan provinces, as among the most important poultry production centers in Iran. Thirty-five Salmonella isolates were recovered by standard bacteriological methods from 13310 manure samples (1331 pooled samples) collected from 126 broiler houses in different ages. Slide agglutination tests were performed using Salmonella somatic O poly antisera form each of A to E antisera. The occurrence rate of infection was 26% among 126 houses. It was found that 17 (48.57%) and 18 (51.43%) isolates belonged to groups D and C, respectively. The occurrence and the level of antimicrobial resistance patterns in 35 Salmonella isolates were also determined. Thirty-two different patterns of resistance were found among 35 isolates. The highest resistance was observed to erythromycin, vancomycin, clindamycin, penicillin, doxycycline, colistin, oxytetracycline, carbenicillin, furazolidone and tetracycline. The highest percentage of sensitivity (100%) was found to ceftriaxon, danofloxacin, levofloxacin, imipenem, ofloxacin, cefazolin and amoxicillin. All isolates were found to be multi-resistance. In the other words, all isolates were resistant against one to three antimicrobials tested. The high prevalence of multidrug resistance found in this study may be attributed to widespread usage of antimicrobial agents in domestic animals especially poultry industry in Iran. There is a serious implication for public health by transmitting resistant bacteria to human via food chain.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Serogroup-Salmonella-Drug resistance-Mazandaran-Broiler-Gilan-