بررسی سرواپیدمیولوژیک آلودگی به ویروس آرتریت- آنسفالیت بز در بزهای استان خوزستان

نویسندگان

چکیده

آرتریت- آنسفالیت بز یک بیماری ویروسی است که توسط یک لنتی ویروس ایجاد و با علایمی نظیر آرتریت، پنومونی، التهاب پستان و آنسفالیت در بز مشخص می‌شود. هدف از این مطالعه تعیین شیوع سرمی آلودگی با ویروس آرتریت- آنسفالیت در بزهای استان خوزستان و همچنین ارتباط آن با فاکتورهای محیطی و میزبانی بود. در این پژوهش نمونه‌های سرمی به طور تصادفی از 368 رأس بز از شهرهای اهواز، دزفول، ایذه، شوشتر، سوسنگرد و هندیجان جمع‌آوری گردید و با آزمایش الیزا ارزیابی شد. شیوع سرمی آرتریت- آنسفالیت 67/14 درصد (فاصله اطمینان 95% : 28/18- 06/11 درصد) بود. رگرسیون لاجستیک نشان داد که شانس آلودگی بین سن برحسب سال و بیماری 11/1 (فاصله اطمینان 95% : 13/1- 93/0) است. شانس آلودگی جنس نر 42/1 برابر جنس ماده (فاصله اطمینان 95% : 95/3 -51/0) است و جنس 2/0 درصد از تغییرات آلودگی را توجیه می‌کرد. شانس آلودگی بزهایی که سابقه‌ی سقط دارند 48/1 برابر بدون این سابقه (فاصله اطمینان 95% : 66/3 -6/0) بود و سابقه سقط 4/0 درصد از تغییرات آلودگی را توجیه می‌کرد. فراوانی نسبی آلودگی در شهرهای شوشتر، ایذه، دزفول، سوسنگرد، هندیجان و اهواز به ترتیب 67/31، 31/21، 15، 12، 75/8، 9/3 درصد بود و موقعیت جغرافیایی 8/11 درصد از تغییرات آلودگی را توجیه می‌کرد. مطالعه حاضر نشان داد که ویروس آرتریت- آنسفالیت در استان خوزستان وجود دارد. بنابراین باید اقدامات کنترلی و پیش‌گیرانه مد نظر سیاست گذاران بهداشتی و دامداران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Seroprevalence of caprine arthritis encephalitis virus in goats in Khuzestan province

نویسندگان [English]

  • Mahdi Pourmahdi borujeni
  • Houman Moazed
  • Mohammad Rahim Haji Hajikolaei
  • Masoud Reza Siefi Abad shapori

چکیده [English]

Caprine arthritis encephalitis (CAE) is a viral disease of goats, which caused by a Lentivirus and characterized by symptoms such as arthritis, pneumonia, mastitis and encephalitis. The aim of this study was to evaluate the prevalence of caprine arthritis encephalitis infection and association of this infection with host and environmental determinants in goat in Khuzestan province. Serum samples were randomly collected from 368 goats in Shoushtar, Izeh, Dezfool, Susangerd, Hendijan and Ahvaz cities and were examined by ELISA assay. Seroprevalence rate caprine arthritis encephalitis was 14.67% (95% CI. 11.06- 18.28%). Logistic regression showed that the odds of infection between age based on year and infection is 1.11 (95% CL: 0.93 – 1.31) (P>0.05). The odds of infection in male goats 1.42 (95% CI: 0.79- 1.87) compared to that in females (P>0.05) and 0.2% of fluctuation in infection was justified by sexuality. In comparison to goats with history of abortion, the odds of infection in goats without a history of abortion was 1.48 (95% CI: 0.6-3.66) and 0.4% fluctuation in infection was justified by this factor. Relative frequency of infection in Shoushtar, Izeh, Dezfool, Susangerd, Hendijan and Ahvaz, were 31.67%, 21.31%, 15%, 12%, 8.75%, 3.9% respectively (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khuzestan-Prevalence-Caprine arthritis encephalitis virus-ELISA-Goat-