اثر سم چینی بر اندازه گیری برخی شاخص های مربوط به توازن سم در اندام حرکتی خلفی اسب های سالم نژاد دره شوری با کمک رادیوگرافی

نویسندگان

چکیده

اسب دره شوری به عنوان یکی از بهترین نژادها به‌‌‌‌‌‌‌منظور سوارکاری آزاد و مسابقات استقامت شناخته می‌شود. اساس سم‌چینی حفاظت سم در مقابل انحراف از خطوط شاقولی آن و برداشت نسج شا خی اضا فی آن است. این مطالعه با هدف بررسی و اندازه‌گیری شاخص-های مربوط به توازن سم قبل و بعد از سم چینی در اندام‌های حرکتی خلفی اسب‌های سالم نژاد دره شوری با کمک رادیوگرافی انجام گرفته است. بدین منظور از ?? راس اسب به ظاهر سالم نژاد دره شوری با میانگین سن ?/? ± ??/? سال و ارتفاع ?/? ± ?/???سانتی-متر استفاده شد. رادیوگرافی استاندارد از نمای جانبی داخلی سم‌های چپ و راست به‌منظور اندازه‌گیری شاخص‌های مورد نظر تهیه شد و نتایج زیر به ترتیب قبل و بعد از سم چینی به‌دست آمد: طول سطح پشتی دیواره سم ??/?±??/? و ??/?±? سانتی‌متر، طول کف سم ?/?±??/??و ??/?±??/??سانتی‌متر، اندازه فاصله بین بند سوم و پنجه سم ??/?±??/?و ?/±??/? سانتی‌متر، اندازه ضخامت کف سم ??/?±??/?و ??/±? سانتی‌متر، اندازه ارتفاع فضای مفصلی دیستال از کف سم ??/?±??/? و ?/?±??/?سانتی‌متر، محور سم(زاویهS) ??/?±??/?? و??/?±??/??درجه، محور بند سوم(زاویه T) ?±?? و??/?±?/??، محور بند دوم(زاویه U) ??/?±?/?? و ??/?±??/??، زاویه H(T-S) ??/?±?/?- و ??/?±??/?- ، زاویه R (T-U) ??/?±?/? و ??/?±??/?درجه. اندازه‌گیری‌های به دست آمده از این مطالعه نشان داد بین مقادیر اندازه‌های برخی شاخص‌ها از جمله طول سطح پشتی دیواره سم قبل و بعد از سم چینی اختلاف معنی داری یافت شد. در مورد سایر شاخص‌ها اختلاف معنی داری قبل و بعد از سم چینی دیده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of hoof trimming on radiographic measu-- ents of hoof balance in hind feet of normal Dareh-shori horses

نویسندگان [English]

  • roham vali
  • rostam amiripour

چکیده [English]

Darreh-shori horse is recognized as one of the best races for free horse-riding and long-distance races due to its high level of endurance and stamina and strength of body components. The trimming procedure has an important influence on the conformation of the hoof. This is visible on both radiographic projections, especially on the LM view, in the region of the toe. The aim of this study was to investigate the effects of hoof trimming on radiographic measurements of hoof balance in hind hooves of Dareh-Shori horse. Ten apparently healthy Dareh-Shori horses with the mean age ?.??±?.? years and the mean height of ???.?±?.? cm were included in this study. Lateromedial radiograph were made to get the following measurements before and after trimming respectively: D.W.L (?.??±?.??,?±?.??cm), SL (??.??±?.?, ??.??±?.??cm), P? to Toe (?.??±?.??, ?.??±?.?cm), S.T (?.??±?.??, ?±?.??cm), D.I.J.H (?.??±?.??, ?.??±?.? cm), Hoof axis (S) angle (??.??±?.??, ??.??±?.??),Third phalanx axis (T) angle (??±?, ??.??±?.??), P? axis (U) angle (??.?±?.??, ??.??±?.??), H (T? S) angle (-?.??±?.??, -?.??±?.??), R (T? U) angle (?.??±?.??, ?.??±?.??). Measurements of this study, different with those reported from other breeds so it can be used as a template in recognize and treatmeant of hoof capsule problems and provide guidelines for correct trimming or corrective treatment of abnormal, deformed hooves in Dareh-shori horses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dareh-Shori Horse-Radiography-Hind Feet-Hoof Trimming-