ارزیابی اثر آویشن، دارچین و مخلوط آویشن و دارچین بر شاخص های رشد، پروفایل لیپیدی سرم و چربی گوشت در طیور

نویسندگان

چکیده

به منظور ارزیابی و مقایسه اثر آویشن، دارچین و مخلوط آویشن و دارچین بر شاخص‌های رشد، پرفایل لیپیدی سرم و میزان چربی لاشه طیور، ??? قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه راس به طور تصادفی در چهار گروه با سه تکرار مساوی تقسیم شدند و تحت شرایط یکسان مدیریتی و پرورشی نگه‌داری شدند. جوجه‌ها به ترتیب ?/? درصد آویشن، دارچین و آویشن+دارچین را در جیره غذایی پایه دریافت کردند. گروه کنترل از هیچ افزودنی غذایی در جیره پایه استفاده نکرد. شاخص‌های رشد شامل اضافه وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در پایان هر هفته محاسبه و ثبت گردید. تمامی جوجه‌ها در سن ?? روزگی کشتار شدند و پس از تهیه نمونه‌های سرمی، میزان چربی شکمی در هر گروه وزن شد و درصد چربی شکم نسبت به وزن جوجه‌ها محاسبه شد. نمونه‌های سرمی به منظور سنجش پرفایل لیپیدی سرم شامل تری گلیسیرید، کلسترول تام، LDL، HDL و VLDL تهیه شد. نتایج نشان داد مصرف ?/? درصد آویشن یا آویشن+دارچین می‌تواند موجب افزایش معنی دار اضافه وزن، و کاهش معنی دار مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروه کنترل و دارچین شود. علاوه بر آن، استفاده از ?/? درصد آویشن و مخلوط آویشن+دارچین موجب کاهش معنی‌دار تری گلیسیرید، کلسترول تام، LDL، VLDL و درصد چربی شکم و نیز افزایش معنی دار HDL سرم شده است. طبق یافته‌های این مطالعه استفاده پیوسته از ?/? درصد آویشن یا آویشن+دارچین در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی می‌تواند موجب بهبود شاخص‌های رشد و کاهش میزان چربی لاشه گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

evaluation of thyme, cinnamon and thyme plus cinnamon effect on growth, lipid profile and abdominal fat in poultry

نویسندگان [English]

  • Majid Gholami-Ahangaran
  • Iman Skandari
  • Abdolkarim Zamani-Moghaddam

چکیده [English]

For evaluation and comparing effect of thyme, cinnamonand mixing of thyme+ cinnamonon growth indices, and lipid profile and abdominal fat, ??? broiler chicks divided into ? groups by ? replicates. All chickens reared under same condition and received ?.? percent thyme, cinnamon and thyme+cinnamon on diet, continoudely. Control chickens received no supplement on diet. The growth indiceswere recorded at end of each week. In ?? days old, chickens were slaughtered. The serum samples were prepared and abdominal fats were weighted. The abdominal fat to weight gain as percent were determined. The serum samples were prepared for assaying of triglycerid, total cholestrol, LDL, HDL and VLDL. Results showed that chickens received ?.? percent thyme and thyme+cinnamon have higher weight gain and lower feed intake and feed conversion rate (FCR) significantly. Furthermore, administration of ?.? percent thyme and thyme+cinnamon can reduce abdominal fat percentage, triglycerid, total cholestrol, LDL and VLDL, and increase HDL, significantly. According to the results of this study, continious consumpsion of ?.? percent of thyme and thyme+cinnamon can improve growth indices and fat percentage in broiler chikens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler chickens.-Herbal plants-Abdominal fat-Lipid profile-