بررسی تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره ای بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره‌ای بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی در بلدرچین ژاپنی بود. برای این منظور، تعداد ??? قطعه بلدرچین ژاپنی بالغ در قالب طرح کاملا تصادفی با ? تیمار، ? تکرار و ?? قطعه پرنده در هر تکرار به مدت ?? روز مورد استفاده قرار گرفت. تیمارها شامل ? سطح پروتئین جیره به میزان ??، ??، ??، ?? و ?? بودند که در جیره پایه ذرت و سویا تنظیم گردید. پس از دو هفته از تغذیه جیره‌های آزمایشی، تولید روزانه هر قفس، وزن تخم‌های تولید شده، مقدار خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی بصورت هفتگی برای مدت شش هفته ثبت گردید. در سه مرحله در پایان هر دو هفته، از هر تکرار ? تخم بلدرچین به طور تصادفی انتخاب و صفات کیفی تخم ارزیابی شدند. در پایان دوره، از هر تکرار تعداد دو پرنده به‌صورت تصادفی انتخاب و خون‌گیری جهت ارزیابی فراسنجه‌های خونی به عمل آمد. درصد پروتئین جیره اثر معنی داری بر برخی شاخصه‌های تولیدی و خونی شامل مقاومت پوسته، وزن سفیده، قطر سفیده، وزن زرده، ارتفاع زرده و نیز میزان تری گلیسرید وLDL خون در بلدرچین ژاپنی داشت (??/?>P). بیشترین تأثیر مثبت پروتئین بر میزان مقاومت پوسته، وزن آلبومین، قطر آلبومین در سطح ?? درصد پروتئین جیره مشاهده شد (??/?>P). بیشترین وزن و ارتفاع زرده مربوط به سطح ?? درصد پروتئین جیره‌ای بود. به‌طور کلی، استفاده از سطوح ?? و ?? درصد پروتئین در جیره بلدرچین ژاپنی با توجه به داشتن بهترین عملکرد تولیدی، توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of dietary protein on productive performance and some blood parameters in Japanese quail

نویسندگان [English]

  • Saleh Tabatabaei Vakili
  • Vahid Darabi
  • Khalil Mirzadeh
  • Ali َAghaei

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of different levels of dietary protein on production and some blood parameters in Japanese quail. This experiment was carried out in a completely randomized design with ? treatments, ? replicates and ?? adult Japanese quail in each replicate for ?? days. Treatments consisted of ? dietary protein levels include the ??, ??, ??, ?? and ?? percent, which were set in the basal diet of corn and soybeans meal. After ? weeks of the experimental diets consumption, egg production rate, egg weight, feed intake and feed conversion ratio were measured and recorded weekly for ? weeks. Every ? weeks, ? eggs were selected randomly from each replicate, and quality characteristics of eggs were evaluated. At the end of experiment, ? birds from each replicate were selected randomly and blood collection was done for evaluation the blood parameters. The results showed that dietary protein levels had a significant effect on some productive and blood characteristics of Japanese quails including shell strength, albumen weight, albumen diameter, yolk weight, yolk height, as well as blood values of triglycerides and LDL (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood metabolites
  • Egg quality
  • Japanese quail
  • Protein