بررسی اثرات عصاره الکلی پوست انار بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده، پراکسیداسیون لیپیدی، تجمع بافتی و فاکتورهای بیوشیمیایی خون متعاقب مسمومیت تجربی کادمیوم در بلدرچین ژاپنی

نویسندگان

چکیده

آزمایشی به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف عصاره‌ی الکلی پوست انار برعملکرد رشد، مورفولوژی روده، دفاع آنتی اکسیدانی ، کاهش تجمع بافتی و فاکتورهای بیوشیمیایی خون تحت شرایط مسمومیت کادمیوم در بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملا تصادفی با ??? قطعه جوجه در ? تیمار و ? تکرار(?? قطعه جوجه در هر تکرار) به مدت ?? روز، انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: ?) جیره شاهد ?) جیره شاهد + ??ppm کادمیوم از طریق آب آشامیدنی?) جیره شاهد + عصاره‌‌ی الکلی پوست انار غلظت ?/? درصد+??ppm کادمیوم طریق آب آشامیدنی ، ?) جیره شاهد + عصاره‌‌ی الکلی پوست انار غلظت ?/? درصد + ??ppm کادمیوم طریق آب آشامیدنی بود. در پایان دوره پرورش (?? روزگی) با استفاده از دستگاه ICP-OES میزان کادمیوم در عضلات سینه، اندازه‌گیری گردید. همچنین فاکتورهای بیوشیمیایی سرم با استفاده از دستگاه اتوآنالیزر مورد سنجش قرار گرفت. فاکتورهای رشد به صورت هفتگی و مورفولوژی پرزهای روده در پایان دوره بررسی گردید. کاهش مصرف خوراک در تیمارهای دریافت کننده‌ی کادمیوم در هفته ? نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد(p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of ethanolic extract of Punica granatum peel on growth performance, intestinal morphology, lipid peroxidation, tissue accumulation and biochemical parameters of blood following experimental cadmium poisoning in Japanese quail

نویسندگان [English]

  • ahmad keshmiri
  • Shahab Bahadoran
  • Abdolkarim ZamaniMoghadam
  • Abdolnaser Mohebbi

چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effect ethanolic extract of Punica granatum peel on growth performance, intestinal morphology, antioxidant defense, tissue accumulation and biochemical parameters of blood under cadmium poisoning conditions in Japanese quail in a completely randomized design with ? with ? replicates (?? birds in esch replicate) . The treatments were ?) basal diet,?) Basal dietary + ??ppm cadmium (through drinking water,?. Basal dietary + Ethanolic Extract Pomegranate peel ?.?% + ?? ppm Cadmium (through drinking water),?) Basal dietary + Ethanolic Extract Pomegranate peel ?.?% + ?? ppm Cadmium (through drinking water). At the end of the experiment, the level of cadmium in the muscles was measured by ICP-OES. Serum biochemical factors were measured using the an auto-analyzer. Growth factors were measured weekly and intestinal morphology measured by Histology. The accumulation of cadmium in the muscles of the various groups showed a significant reduction (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • Ethanolic extract
  • Punica granatum peel
  • Japanese quail
  • biochemical parameters