تاثیر عصاره هیدروالکلی صمغ آنغوزه بر غلظت سرمی هورمون‌های جنسی در رت‌های ماده نژاد ویستار مبتلا به سندرم‌تخمدان پلی‌کیستیک

نویسندگان

چکیده

چکیده: سندرم‌تخمدان ‌پلی‌کیستیک (PCOS)، یک اختلال آندوکرینی و متابولیتی پیچیده است که با اختلال تخمک‌گذاری و هایپرآندروژنیسم شناسایی می‌شود. با توجه به خواص آنتی‌اکسیدانی ترکیبات آنغوزه، این مطالعه به منظور تعیین عصاره هیدروالکلی صمغ آنغوزه بر وضعیت هورمون های جنسی در رت مدل سندرم‌تخمدان پلی‌کیستیک انجام شد. در این مطالعه تجربی از ?? سر رت (ماده بالغ) استفاده گردید که به ? گروه آزمایشی شامل کنترل منفی، کنترل مثبت (پلی‌کیستیک) و سه گروه تیماری رت پلی کیستیک شده که دوز‌های ??، ?? و ?? میلی‌گرم بر کیلو‌گرم وزن ‌بدن عصاره صمغ آنغوزه به صورت درون صفاقی دریافت کردند، تقسیم شد. القای PCOS با تزریق استرادیول والرات (EV) در زمان فحلی حیوانات صورت پذیرفت. داده‌ها نشان دادند که عصاره صمغ آنغوزه موجب افزایش غلظت سرمی هورمون محرک فولیکولی (FSH) و هورمون‌لوتئینه‌کننده (LH) و تستوسترون در گروه‌های درمانی می‌شود، FSH در دوز ?? میلی‌گرم بر کیلوگرم و LH در دوز ?? و ?? میلی‌گرم بر کیلوگرم و تستوسترون در دوز ??، ?? و ?? میلی‌گرم بر کیلوگرم اختلاف معنی‌دار با گروه‌های کنترل مثبت نشان دادند (??/?(P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of hydroalcoholic extract of asafetida resin on serum levels of sexual hormones in female Wistar rats with Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS)

نویسندگان [English]

  • majid morovatisharifabad
  • elham salehi
  • mohamad rostami

چکیده [English]

Polycystic Ovary Syndrome (PCOS), is a complex endocrine and metabolic disorder, which is characterized by ovulatory dysfunction and hyperandrogenism. According to antioxidant properties effects of asafoetida, this study was done to evaluate the effect of hydroalcoholic extract of asafetida resin on the status of sex hormones in PCOS rat model. In the present experimental study, ?? adult female rats were divided into ? groups, negative control,who did not receive any treatment, positive control(PCOS) who received only estradiol valerate and three experimental groups, which first PCOS was induced in them ,then were treated with ??, ?? and ?? mg/kg BW of extract of asafetida resin. PCOS was induced by estradiol Valerate injection at the estrous cycle. The data suggests that extract of resin asafotida increased serum concentration of FSH and decreased LH and Testosterone in treatment groups. There were significant differences reported on FSH at ?? mg/kg, LH at ?? and ?? mg/kg, and Testosterone at ??, ?? and ?? doses in comparison with PCOS groups (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polycystic Ovary Syndrome
  • Rat
  • Resin of Asafetida
  • Testosterone
  • Luteinizing Hormone
  • Follicle Stimulating Hormone