اثر پودر لیموترش بر عوارض ناشی از مصرف زیاد نمک در جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

آسیت نوعی اختلال متابولیکی است که می‌تواند به‌وسیله فاکتورهای ژنتیکی، محیطی و مدیریتی کنترل شود. دراین مطالعه، اثر پودر لیموترش ازطریق جیره برعوارض ناشی از مصرف زیاد نمک در جوجه‌های گوشتی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ?? قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه به‌مدت ? روز درشرایط یکسان نگهداری شدند. در روز هفتم، 80 جوجه‌ انتخاب و بطور تصادفی به ? گروه با ? تکرار و 10 جوجه در هر تکرار تقسیم شدند. سپس، جهت ایجاد آسیت تجربی میزان ??/0 درصد سدیم حاصل از نمک خوراکی به آب آشامیدنی گروه‌های2،3و4 اضافه گردید و گروه 1 به‌عنوان گروه کنترل منفی در نظر گرفته شد. از روز چهاردهم، پودر لیموترش به‌میزان ?و2 درصد به جیره‌ی گروه‌های 3و4 اضافه گردید. در روز ??، تعداد ? جوجه از هر تکرار انتخاب و کالبدگشایی شدند و از نظر شاخص‌های آسیت مورد بررسی قرار گرفتند. سپس، میزان سدیم در آب آشامیدنی گروه‌های2،3و4 به ??/0 درصد افزایش یافته و درمان با پودر لیموترش در گروه‌های 2و3 ادامه یافت. در?? روزگی از هر تکرار ? جوجه برای تعیین وزن بطن‌ها، مقدار هماتوکریت و میزان ادم در بافت پوست مورد نمونه‌برداری قرار گرفت. نتایج نشان داد که در30 روزگی وزن بطن راست در گروه‌های 3و4 به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل مثبت (گروه2) بود (?04/?P=). بررسی‌های آسیب‌شناسی نیز ضایعات کمتری را در بافت‌ پوست در گروه‌های تحت درمان با لیموترش در مقایسه با گروه کنترل مثبت نشان داد. براساس یافته‌های این تحقیق استفاده از پودر لیموترش در جیره می‌تواند باعث بهبود وضعیت آسیت و کاهش ادم بافتی در جوجه‌های گوشتی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of lime powder on the complications of high salt in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jahantigh
  • Dariush Saadati
  • Abolfazl Motamed

چکیده [English]

The ascites is a kind of metabolic disorder which occurs in broiler chickens and is controlled by different factors including genetics, environment and the management. The purpose of this study was to evaluate the effect of lime powder in diet on the complications of high salt in broiler chickens. In this study, 90 one-day-old broiler chicks were kept in identical and controlled conditions for 6 days. On the 7th day of age, 80 chicks were selected and divided randomly into 4 groups with two replicates and 10 chicks in each replicate. Then, for the induction of experimental ascites, a volume of 0.12 percent of sodium obtained from edible salt was added to the drinking water of 3 groups of chicks (groups 2, 3 and 4) and the other group (group 1) was considered as the negative control. The lime powder was added with concentrations of 1 and 2 percent to the diet of groups 3 and 4 from the 14th day of age. On the 21 day of age, 2 chicks were selected from each replicate and necropsied in order to evaluate the factors related to ascites syndrome. Then, the amount of sodium was increased to 0.18 percent in the drinking water of group 2, 3 and 4. In the 30th days of age, 4 chicks were randomly selected from each replicate and necropsied to determine the ventricular weights, amount of hematocrit and the skin edema. The results showed that in day 30, the weight of right ventricle (RV) in treatment groups (groups 3 and 4) was significantly lower than the positive control group (group 2) (P=0.004). The occurrence of histopathological lisions in the skin tissues of the lemon treated groups were lower than that of the positive control group. According to the results of this study the use of lime powder in the diet is effective in the recovery of ascites syndrome and decrease the skin edema in broiler chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lime powder
  • Ascites syndrome
  • Right ventricular weight
  • broiler chickens