مقایسه دو دوره زمانی مختلف تیمار با FSH بر توان تکوین تخمک های گاوی استحصال شده از طریق واژن

نویسندگان

چکیده

توانایی تکوین یک تخمک تا حد زیادی وابسته به فاز رشد فولیکول دربرگیرنده آن است. در این مطالعه تاثیر ? برنامه تحریک هورمونی (? دز FSH و ? دز FSH) پیش از استحصال تخمک از طریق واژن، بر توان تکوین تخمک بررسی شد. در این مطالعه تعداد ??? راس تلیسه هلشتاین با میانگین سنی ?? ماه، در ? گروه ?? تایی تحت ? پروتکل تیمار هورمونی قرار گرفتند. تخمک‌های استحصال شده پس از ارزیابی مورفولوژی، تحت فرآیند بلوغ، لقاح و کشت در محیط آزمایشگاه قرار گرفتند و نرخ تسهیم و تولید بلاستوسیست ارزیابی شد. در این مطالعه تعداد تخمک استحصال شده به ازای هر راس دام در گروه ? تزریق و ? تزریق FSH به ترتیب ??/?±??/? و??/?±??/? بود که با یکدیگر اختلاف معنی‌داری داشتند. درصد تخمک‌های درجه A در دوگروه ? و ? تزریق FSH بایکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشتند. نرخ تسهیم پس از لقاح در گروه ? دز و ? دز FSH از لحاظ آماری با یکدیگر اختلاف معنی دار نداشتند. نرخ تولید بلاستوسیست در گروه ? دز و ? دز FSH به ترتیب??/?±??/?? و ??/?±??/?? بود که با یکدیگر اختلاف معنی‌داری نداشتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تزریق طولانی مدت هورمون FSH (به مدت سه روز) باعث رشد بیشتر فولیکول و در نتیجه کسب کفایت بیشتر تخمک و ظرفیت پذیر شدن آن جهت تکوین می‌گردد و همین امر باعث گردید که نرخ تولید بلاستوسیست در گروهی که با ? دز هورمون FSH تیمار شده بود در مقایسه با گروه ? تزریق افزایش معنی‌داری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of two different times period of FSH therapy on developmental competence of bovine oocytes collected through Transvaginal aspiration

نویسندگان [English]

 • Nima Sadeghi Boroujen
 • Abolfazl Shirazi
 • Naser Shams-Esfandabadi
 • Mohammad Hossein Nasr-Esfahani
 • Jamshid Jalilnezhad-Hallajian
 • Mehdi Safahani-Langroudi

چکیده [English]

Oocyte quality is one of the most important factors in embryo production through in vitro fertilization (IVF). Developmental competence of an oocyte is highly depended on the follicular microenvironment. In this study, the effect of ? hormonal superstimulation regimes (? doses and ? doses of FSH) on developmental competence of oocytes, obtained by ovum pick up (OPU) procedure, was evaluated in cattle species. One hundred and twenty Holstein heifers with an average age of ?? months were divided into ? groups of ?? animals. The animals in each group received either ? or ? equal doses of FSH (each dose= ?? mg) at ??h interval. The FSH treatment was started ? days after dominant follicle ablation. The ablation of dominant follicle (s) was done ? days after synchronized estrous. After OPU, ?? h after the end of FSH therapy, the aspirated oocytes were evaluated morphologically and considered for in vitro maturation, IVF, and subsequent embryo culture. In days ? and ?, cleavage and blastocyst rates were evaluated. The mean numbers of aspirated follicles, ?.??±?.? and ??.?±?.?, and retrieved oocytes, ?.?? ± ?.? and ?.?? ± ?.?, in treated animal with ? and ? doses of FSH respectively, were significantly different. The difference in percentage of grade A oocytes in ? and ? doses of FSH groups was insignificant. The rate of cleavage in animals treated with ? and ? doses of FSH was ??.?? ± ?.?? and ??.?? ± ?.??, respectively, which was not significant. Blastocyst rate in ? dose FSH group, ??.?±.?, was significantly higher than that of ? dose FSH group, ??.? ± ?.??.This study showed that in cattle, the long-term administration of FSH (three days compared to one day) prior to OPU resulted in more follicles with the higher developmentally competent oocytes, compared to the short term FSH therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oocyte
 • Blastocyst
 • Ovum pick up
 • Hormone therapy
 • in vitro fertilization