تشخیص بالینی، پاتولوژیک و آنتی ژنیک بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در استان فارس

نویسندگان

چکیده

بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک یک بیماری ویروسی حاد واگیردار در نشخوارکنندگان اهلی و وحشی می باشد که سبب بروز خسارتهای اقتصادی می شود. در این بررسی از تعداد ?? رأس گوسفند و بز دارای نشانه های درمانگاهی بیماری از نواحی مختلف استان فارس، ?? رأس جهت شناسایی آنتی ژن ویروس به روش ایمونوکاپچرالایزا و شش رأس جهت بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک مورد نمونه برداری قرار گرفتند. نشانه های بالینی شامل تب بالا، بی اشتهایی، وجود ترشحات موکوسی چسبناک در پیرامون چشم، اکسودای موکوسی چرکی در بینی همراه با ضایعات اروزیو و زخمی در مخاط دهان و اسهال بود. در کالبدگشایی، ضایعات اروزیو تا السراتیو حفره دهانی همراه با غشای کاذب سفید مایل به خاکستری، پرخونی و ادم ریه ها بخصوص در لوب های قدامی- شکمی و قلبی، تورم و بزرگی عقده های لنفاوی مزانتریک و پرخونی روده ها مشاهده شد. در هیستوپاتولوژی، دژنرسانس آبکی سلولهای خاردار و نکروز همراه با تشکیل سلولهای سینسیشیا و گنجیدگی های داخل سیتوپلاسمی و داخل هسته ای در ضایعات حفره دهانی مشاهده گردید. در ریه ضایعات مختلفی شامل ماکروفاژهای آلوئولی بزرگ حاوی گنجیدگیهای داخل سلولی ائوزینوفیلیک، سلول های غول پیکر سینسیشیا در آلوئولها و پنومونی بینابینی تشخیص داده شد که بیانگر تشخیص قطعی بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک می باشد. از ?? نمونه مطالعه شده به روش ایمونوکاپچرالایزا نیز ?? نمونه (??%) مثبت و حاوی آنتی ژن ویروس بودند. لذا، جهت جلوگیری از خسارات اقتصادی به صنعت دامپروری تشخیص صحیح این بیماری و اجرای برنامه های کنترل و پیشگیری مانند واکسیناسیون بموقع مورد تأکید قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Clinical, pathological and antigenic diagnosis of Peste des Petits Ruminants in Fars Province small ruminants

نویسندگان [English]

  • Azizollah Khodakarm-Tafti
  • Reza Shahriari
  • Ali Mohammadi

چکیده [English]

Peste des Petits Ruminants (PPR) is an acute and contagious viral disease in domestic and wild ruminants, which causes a lot of economic damages. In this study, from a total of ?? sheep and goats suspected to the natural outbreak of PPR in different regions of Fars province, swap samples were taken from ?? cases for detection of PPRV antigen by Immunocapture ELISA test. Also, ? cases were necropsied and tissue samples of affected organs were fixed in ??% natural buffered formalin for histopathological examination. Clinically, high fever, anorexia, nasal and eye mucopurulent discharge and existence of erosive to ulcerative lesions in the oral mucosa and diarrhea were observed. At necropsy, erosive to ulcerative lesions covered with white to gray pseudomembranes in the oral cavity, hyperemia, and consolidation of anteroventral and cardiac lobes of lungs, erosive lesions in intestines and mesenteric and mediastinal lymphadenopathy was seen. In the histopathological examination, erosive-ulcerative stomatitis associated with hydropic degeneration, syncytial cell formation and intracytoplasmic/intranuclear inclusion bodies, interstitial pneumonia associated with giant syncytial cell formation and inclusion bodies within alveolar and bronchiolar epitheliums were diagnosed. Immunocapture ELISA test showed ?? (??%) of ?? cases were positive for PPRV antigen. Rapid diagnosis and implementation of control and prevention programs are emphasized in order to prevent significant economic losses to the small ruminant industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peste des Petits Ruminants (PPR)
  • Sheep
  • Goat
  • Histopathology
  • Immunocapture ELISA