مطالعه تاثیر فنیل بوتازون بر پارامترهای مختلف فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ نر

نویسندگان

چکیده

برهمکنش های دارویی می‌تواند بر روی فاکتورهای فارماکوکینتیک داروهای بیهوشی تاثیر گذارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فنیل‌بوتازون بر فاکتورهای فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ نر بود. دوازده قلاده سگ نر را به صورت تصادفی به دو گروه (کنترل و آزمایش) تقسیم شد. سلامتی حیوانات با انجام آزمایشات کلینیکی تایید شد. در گروه کنترل سالین نرمال 1/0 میلی‌لیتر بر کیلوگرم قبل از تجویز داخل وریدی تیوپنتال 17 میلی‌گرم بر کیلوگرم و در گروه آزمایش فنیل‌بوتازون 20 درصد به میزان 20 میلی‌گرم بر کیلوگرم داخل وریدی تزریق شد. بعد از بیهوشی نمونه‌های خون در فواصل زمانی مشخص جمع‌آوری و سپس با سانتریفیوژ سرم آن جداسازی شد. غلظت تیوپنتال با روش HPLCاندازه‌گیری شد. سرعت حذف دارو، نیمه عمر، حجم توزیع و کلیرانس به صورت غیرمحفظه‌ای با نمودار غلظت – زمان تیوپنتال به‌دست‌آمد. نتایج نشان از اختلاف بین پارامترهای فارماکوکینتیک تیوپنتال در گروه آزمایش و کنترل داشت. به نحوی که سرعت حذف دارو و کلیرانس در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش اما نیمه‌عمر و حجم توزیع در گروه آزمایش افزایش یافت. این مسئله ممکن است نتیجه جابجایی جایگاههای پیوند یافته فنیل بوتازون باشد.. در نتیجه فاکتورهای فارماکوکینتیک و هم‌چنین مدت زمان عملکرد تیوپنتال تغییر یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the effect of phenylbutazone on various pharmacokinetic parameters of sodium thiopental in male dogs

نویسندگان [English]

  • mahdieh raeeszadeh
  • mansour khorshidimotlagh
  • hamid rajaian

چکیده [English]

Drug interactions may affect on pharmacokinetic parameters of anesthetic agents. The purpose of this research was to investigate the effect of phenylbutazone on various pharmacokinetic parameters of Sodium thiopental in male dogs. Twelve male dogs were randomly divided into two (control and experimental) groups. Animal health was confirmed by clinical examination prior to testing. Equivalent doses of thiopental sodium (17 mg/kg) were intravenously administered following the injection of 0.9% normal saline (0.1 ml/kg) in control group and phenylbutazone 20% (20 mg/kg) via the same route in experimental group. After anesthesia, blood samples were collected at various time intervals and their sera were separated by centrifugation and were assayed for thiopental concentration using HPLC method. Elimination rate constant (kel), half-life (t1/2), volume of distribution (Vd) and clearance (Cl) of thiopental were determined non-compartmental analysis of the concentration-time curves. Results show a significant difference in thiopental pharmacokinetic parameters. The elimination rate constant and clearance in the experimental group were found to be less than those in the control group, but the half-life and Vd of thiopental were more than in the experimental group compared to those in the control group. This is probably as a result of displacement from binding sites by phenylbutazone which can lead to changes in pharmacokinetic parameters and duration action of thiopental .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pharmacokinetics-drug interaction-Thiopental-male dog-Phenylbutazone-