دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، تیر 1399 
مطالعه تاثیر فنیل بوتازون بر پارامترهای مختلف فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ نر

مهدیه رئیس زاده؛ منصور خورشیدی مطلق؛ حمید رجاییان


بررسی تغییرات سطح سرمی سیتوکاین اینترلوکین-6 یک هفته قبل و یک هفته بعد از زایمان در میش

هادی بیننده؛ عبدالناصر محبی؛ فرید براتی؛ ناصر شمس آبادی


موقعیت‌یابی ایمنوهیستوشیمیایی گرلین در بافت بیضه خروس

برهان شکراللهی؛ وریا غفوری؛ علی اکبر امیری


درمان موفق شکستگی فوقانی متاتارس دوم و چهارم (اسپلینت) اسب در شرایط مزرعه

ناصر وجدی؛ علیرضا رعایت جهرمی؛ سید مرتضی حائریان


بررسی اثر مقادیر مس، گوگرد، آهن، مولیبدن و روی خاک و علوفه بر سطوح سرمی روی و مس گوسفندان شهرستان مسجدسلیمان

فاطمه راست منش؛ علیرضا زراسوندی؛ الهه پرویز؛ حمید رضا کاوش؛ علی عباس نیکوند؛ محمد نوری


ارزیابی اپیدمیولوژیکی بیماری بروسلوز دامی در شهرستان بروجن طی سال های 1395-1389

حسین کابلی بروجنی؛ محمد صادق ابوطالبی؛ نرگس خیرالهی؛ سمیه حقیقت؛ محمد حقیقت


روشی کارآمد برای کشت انفرادی جنین‌های گوسفند

نجمه داودیان؛ ابراهیم احمدی


تاثیر مدت زمان نگهداری اپیدیدیم های قوچ های کشتار شده در دمای 5 درجه سانتی گراد بر تحرک اسپرم های جدا شده از آن ها پیش و پس از انجماد

ابراهیم احمدی؛ حسن نظری؛ نجمه داودیان


ارتباط بین پلی‌مورفیسم ژن بتا دیفنسین و تغییرات پروتئین‌های فاز حاد و لوکوگرام در گاو شیری مبتلا به اندومتریت بالینی

حسن شریفی یزدی؛ زهرا گروهی؛ عبدالله میرزایی؛ سعید نظیفی؛ ابوالفضل حاجی بمانی


بررسی ژن mecA در استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از شیر گاوداری‌های صنعتی استان ایلام

مصطفی نعمتی؛ مجید همت افزا؛ فاضل پوراحمد


تاثیر آنزیم‌پکتیناز، بر پارامترهای بیوشیمیایی ، ویژگی‌های لاشه وهزینه تولید جوجه‌های گوشتی نژاد هیبرید راس

آمنه خوشوقتی؛ سینا مهرورز


پراکندگی، ریخت‌شناسی و مطالعه فیلوژنتیکی هیپودرما بویس به روش PCR و تعیین توالی ژن CO1 در سه منطقه آب و هوایی ایران

موسی توسلی؛ مریم قلی زاده؛ علیرضا محمودیان