بررسی تغییرات سطح سرمی سیتوکاین اینترلوکین-6 یک هفته قبل و یک هفته بعد از زایمان در میش

نویسندگان

چکیده

چون مکانسیم زایمان طبیعی یک فرآیند وابسته به واکنش‌های ایمونولوژیک است، ممکن است فاکتورهای التهابی مختلف دخیل در واکنش‌های ایمنی (IL-? یک سایتوکاین پیش‌التهابی) در زمان‌های نزدیک زایمان تولید شود. هـدف از ایـن پژوهش بررسی تغییرات اینترلوکین-? (IL-?) از یک هفته قبل از زایمان تا یک هفته بعد از زمان زایمان طبیعی در میش بوده است. با این هدف تعداد ?راس میش آبستن نیمه ی دوم انتخاب شد. نگه داری و وضعیت تغذیه ای میش های آبستن در شرایط یکسان صورت گرفت. خون‌گیری از طریق ورید وداج میش پس از ضدعفونی موضع، با ونوجکت و لوله‌ی خلا‌دار به میزان ? تا ? سی سی هر?? ساعت یک بار به مدت یک هفته قبل از زایمان تا یک هفته بعد از زایمان صورت گرفت. نمونه‌ها از طریق لوله‌های استریل به صورت جداگانه پس از اخذ جمع‌آوری شد و برای جداسازی سرم به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه‌های سرمی پس از جداسازی در فریزر آزمایشگاه و در دمای ??- درجه قرار داده شد تا از اتولیز و تخریب زنجیره‌های ایمنی جلوگیری شود. جهت اندازه‌گیری اینترلوکین-? از کیت اختصاصی IL-? گوسفندی استفاده شد و با تست الایزا نمونه‌های سرم مورد سنجش قرار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در روزهای مختلف قبل از زایمان و بعد از زایمان و همچنین روز زایمان IL-? تغییرات ناچیزی داشته است که این تغییر از نظر آماری معنی دار نیست (P=?.????). در کل نتایج این پژوهش بیانگر این است که وقوع زایمان بر سطوح سرمی اینترلوکین-? (IL-?) در دوره‌ی زمانی مورد پژوهش تأثیر ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of serum Cytokine IL-6 changes one week before and after parturition in ewe

نویسندگان [English]

  • Hadi Binandeh
  • Abdolnaser Mohebbi
  • Farid Barati
  • Naser Shams

چکیده [English]

Since the the natural delivery mechanism is related to the immunologic process, it is possible that level of different Inflammatory factors involved in immune responses (IL-? as Pro-Inflammatory Cytokine) may change in the near-parturition time (before and after parturition). The aim of this study is evulation of IL-? level change in the ewe, one week before until one week after Parturition. For this purpose a total ? pregnant ewes in the second term of their conception, are selected. Preservation and feeding was same for all of them. Blood sampling were taken from Jugular vein by means of nonobjective and vacuum pipe (?-?cc each ??h, one week before parturition until one week after it). The blood samples for serum separation, were transferred to laboratory and after serum separation, for prevention of otolysis and destruction of immune chains were put in -???. IL-? was measured useing of specific kit and by Elisa test (Enzyme-linked immunodeficient assay). Results were showed that in the different days before and after parturition the level of IL-? has slightly changed that is insignificant (P = ?.????). In total result showed that serum level of IL-? in different times of parturition doesn’t affect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: Parturition
  • Serum
  • IL-?
  • Ewe