موقعیت‌یابی ایمنوهیستوشیمیایی گرلین در بافت بیضه خروس

نویسندگان

چکیده

هدف از این مطالعه موقعیت‌یابی ایمنوهیستوشیمیایی (IHC) گرلین در بافت بیضه خروس بود. اخیراً گرلین به‌عنوان تنظیم کننده پلیوتروپیک گسترده اعمال اندوکرین و غیر‎اندوکرین ظاهر شده است. قبلاً القای احتمالی کنترل عمل‌کرد گنادی، بیان گرلین و گیرنده‎های آن، گیرنده نوع یک a ترشح کننده هورمون رشد، در گنادهای پستانداران و همچنین اثرات مستقیم گرلین در کنترل ترشح بیضه‎ای و تکثیر سلولی گزارش شده بود. هنوز، بیان و یا نقش عمل‌کردی گرلین در گنادهای گونه‎های غیرپستانداران بررسی نشده است. در این پژوهش موقعیت‌یابی ایمنوهیستوشیمیایی گرلین در بافت‎ بیضه خروس، با آنتی‎بادی مونوکلونال موشی ضد گرلین به‌عنوان آنتی‎بادی اولیه و آنتی‌بادی پلی‌کلونال دانکی ضد ایمنوگلوبین G (HRP) به‌عنوان آنتی‌بادی ثانویه بررسی شد. نمونه‌های بافتی از ? خروس ?? روزه جمع‌آوری شد و برای آزمایش IHC در فرمالین ?? % نگه‌داری شدند. سپس بلوک‌های پارافینی و مقاطع بافتی برای آزمایش IHC تهیه شد. واکنش ایمنی در سلول‎های زایا، سلول‌های لایدیگ و سلول‎های سرتولی مشاهده شد. عقیده بر این است که محل بیان گرلین در سلول‎های زایا، سلول‎های لایدیگ و سلول‎های سرتولی ممکن است نقش آن را در تنظیم موضعی نشان دهد. این اولین مطالعه‌ای است که شواهد مولکولی را برای وجود گرلین در بافت بیضه‎ای خروس فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Immunohistochemical localization of Ghrelin in Testicular Tissues of rooster

نویسندگان [English]

  • Borhan Shokrollahi
  • Vorya Ghafouri
  • Ali Akbar Amiri

چکیده [English]

Ghrelin has recently emerged as pleiotropic regulator of a wide array of endocrine and non-endocrine functions. The former likely includes the control of gonadal function, as expression of ghrelin and its putative receptor, the GH secretagogue receptor type ?a (GHS-R?a), has been described in mammalian gonads, and direct effects of ghrelin in the control of testicular secretion and cell proliferation have been reported. Yet, the expression and/or functional role of ghrelin in gonads from non-mammalian species remain to be analyzed. This study investigated the immunohistochemical localization of ghrelin in testicular tissues of rooster, using mouse monoclonal anti ghrelin antibody as primary antibody and donkey anti rabbit IgG (HRP) Polyclonal antibody as secondary antibody. Samples of testis collected from five rooster (?? day olds) and for IHC test were kept in ??% Formalin. Then paraffin blocks and histological section for IHC test were prepared.Evaluation of the pattern of cellular expression of ghrelin protein in rooster testis using immunohistochemistry demonstrated that ghrelin peptide was located in the interstitial leydig, sertoli cells and germ cells. Thus, strong ghrelin immunostaining was observed in leydig cells, sertoli cells and germ cells of testicular tissue. No ghrelin signal was detected in control sections. In addition, the sheep testicular tissue was used as positive control Immunoreactions was observed in germ cells, Leydig and Sertoli cells. It is believed that site of ghrelin expression in germ cells, Leydig and Sertoli cells may indicate its role in local regulations. Results of this research are agree with our previous study on Holstein bull, researches on goat and sheep (unpublished data) and some other studies conducted on sheep, cattle and mouse. This is one of the first studies to provide molecular evidence for the presence of ghrelin within the entire testicular tissues of rooster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghrelin
  • Leydig cell
  • Sertoli cell
  • testis
  • rooster