بررسی اثر مقادیر مس، گوگرد، آهن، مولیبدن و روی خاک و علوفه بر سطوح سرمی روی و مس گوسفندان شهرستان مسجدسلیمان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر مقادیر مس، گوگرد، آهن، مولیبدن و روی خاک و علوفه بر سطوح سرمی مس و روی گوسفندان در شهرستان مسجدسلیمان انجام گرفت. تعداد ? نمونه خاک و علوفه و ?? نمونه سرم گوسفندی از ? منطقه مورد پژوهش از این شهرستان اخذ و به پژوهشکده کاربرد پرتوها، واقع در سازمان انرژی اتمی ایران ارسال شد. نمونه‌های خاک، پس از هضم قلیایی، با دستگاه ICP-OES و نمونه‌های علوفه، پس از هضم اسیدی، با دستگاه ICP-MS خوانش و همچنین مقادیر سرمی روی و مس با روش جذب اتمی اندازه‌گیری شد. مقایسه مقادیر عناصر مذکور خاک با استاندارد بین‌المللی و پژوهش‌های مشابه، نشان داد که همه عناصر در محدوده طبیعی قرار دارند. مقایسه میانگین عناصر مذکور در علوفه با مقدار بحرانی و سایر پژوهش‌ها نشان داد که آهن، بالاتر از حد استاندارد بین‌المللی و مقدار بحرانی آن در علوفه است. در حالی‌که میانگین مقدار گوگرد، مس، مولیبدن و روی علوفه مناطق مورد پژوهش، در محدوده طبیعی قرار داشت؛ نتایج نشان داد که به‌رغم این‌که مقدار مس علوفه در کم‌ترین حد طبیعی (?/?± ?/? میلی‌گرم/ کیلوگرم) قرار دارد و به‌ دلیل طبیعی بودن مقادیر گوگرد و مولیبدن خاک و علوفه، کمبود مس در گوسفندان منطقه دیده نشد؛ اما در مقایسه با مقادیر طبیعی، مقدار سرمی روی گوسفندان مورد بررسی به ‌واسطه بالا بودن آهن خاک و علوفه و کاهش زیست‌دستیابی روی، در حد کمبود مرزی یا کم‌تر از حد طبیعی قرار داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of copper, sulfur, iron, molybdenum and zinc of soil and forage on sheep serum copper and zinc levels in Masjed‌solaiman

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Rastmanesh
 • Alireza Zarasvandi
 • Elahe Parviz
 • Hamid Reza Kavosh
 • Ali Abbas Nikvand

چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the effects of copper, sulfur, iron, molybdenum and zinc of soil and pastoral forages on copper and zinc serum levels of sheep in Masjedsolaiman, southwestern Iran. ? soil and forage samples and ?? blood samples were taken from sheep in ? under regarded areas of Masjedsolaiman. The samples were sent to the institute of radiation at Atomic Energy Organization of Iran for the elements measurement. After alkaline digesting, the soil samples were read by ICP-OES apparatuses. After acidic digesting, the forage samples were read by ICP-MS apparatuses. Serum levels of copper and zinc were also measured by atomic absorption spectroscopy. Comparing the averages mentioned elements of soil with international standard and similar previous researches showed that the soil elements were in normal ranges. Comparing the mean values of forage elements with their critical levels and other studies showed that iron was higher than international standard and critical level, while the mean values for sulfur, copper, molybdenum and zinc were in normal ranges. The results revealed, although copper forage content was in the lowest normal value (?.? ± ?.? mg/kg), because of normal sulfur and molybdenum amounts in soil and forage, there was not copper deficiency in zonal sheep. Comparing to normal values, due to high content of soil and pasture iron and decrease in zinc bioavailability, serum zinc concentration of sheep under this investigation was mostly in a borderline deficiency status.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Copper
 • sulfur
 • ICP-MS
 • forage
 • Sheep
 • Masjedsolaiman